پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۰ دفاع:
۲۱۶۰ شناسه:
صادق شهبازي دانشجو:
ارايه يك مدل بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي جهت انتخاب و تعيين توالي انجام پروژه هاي توسعه محصول جديد دفاعي عنوان فارسي:
A simulation-based optimization model for selecting and determining the sequence implementing projects related to new defense product development عنوان انگليسي:

يكي از چالش‌هايي كه مراكز تحقيق و توسعه در حوزه دفاعي با آن روبرو مي‌باشند، اولويت بندي پروژه‌هاي توسعه محصول جديد از ميان ايده‌ها، طرح‌ها و خواسته‌هاي متنوع نيروهاي مسلح و پژوهشگران دفاعي و همچنين تعيين توالي بهينه اجراي آنها در گروه هاي پژوهشي هنگام وجود صف پروژه ها جهت اجرا در گروه ها با توجه به محدوديت منابع مي باشد. در اين راستا به منظور انتخاب و اولويت بندي پروژه ها با انجام مطالعات كتابخانه اي و ميداني گسترده حوزه هاي تاثيرگذار در انتخاب پروژه هاي توسعه محصول جديد دفاعي شامل حوزه دفاعي، سازماني و راهبردي، دانشي وفني، بازار و ريسك و همچنين شاخص‌هاي مربوط به هر حوزه استخراج گرديد. با توجه به تنوع و تعدد شاخص ها، كه موجب افزايش خطاي اولويت بندي پروژه ها مي گردد، با استفاده از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي در 21 پروژه تعداد شاخص ها از 42 شاخص شناسايي شده به 25 شاخص تقليل داده شد. همچنين يك روش اولويت بندي كه توسعه يافته روش تاپسيس فازي مي باشد تحت عنوان تاپسيس فازي ساختاري پيشنهاد گرديد. به منظور بررسي اثربخشي روش پيشنهادي، اولويت بندي 5 پروژه توسط روش هاي تحليل سلسله مراتبي، تاپسيس فازي و تاپسيس فازي الگويي انجام گرفت و نتايج هر سه روش با نظرات مديران ارشد سازمان مقايسه گرديد و مشاهده شد كه اولويت بندي توسط روش پيشنهادي داراي حداقل اختلاف با نظر مديران ارشد مي باشد. همچنين از بين 5 پروژه اولويت بندي شده با روش پيشنهادي، پروژه پنجم با ضريب نزديكي0.4915 در اولويت اول قرار گرفت.

پس از اولويت بندي پروژه هاي توسعه محصول جديد، مديريت صحيح و اثربخش انجام آن پروژه‌ها در مراكز تحقيق و توسعه يكي از اهداف كليدي اين مراكز مي‌باشد كه در اين راستا تعيين بهينه توالي انجام پروژه‌ها در محيط تحقيقاتي در هزينه‌هاي مربوط به ديركرد و زودكرد تحويل پروژه‌ها تأثيرگذار است. از سوي ديگر قوانين مختلفي براي تعيين اولويت‌دهي پروژه‌ها در گروه‌هاي تحقيقاتي هنگامي كه با تقاضاي انجام همزمان چند پروژه رو به رو مي شود، وجود دارد كه اين موضوع در مساله چند پروژه اي با توالي‌هاي مختلف، سبب مي شود حل مدل‌هاي رياضي، به يك مساله پيچيده تبديل ‌گردد. لذا رويكرد بهينه‌سازي مبتني بر شبيه-سازي براي يافتن جواب نزديك به بهينه مي‌تواند اثر‌بخش باشد. در اين پژوهش ابتدا يك مدل مفهومي برنامه‌ريزي رياضي جهت تعيين توالي انجام پروژه ها ارائه‌شده است ، سپس به كمك نرم‌افزارArena 14 مدل شبيه‌سازي طراحي، و در ادامه با حل مساله مطالعه موردي جواب نزديك به بهينه مساله ازلحاظ هزينه ديركرد و سود زودكرد به‌منظور انتخاب بهترين روش اولويت‌بندي كارها در گروه هاي پژوهشي ارايه گرديد و نتيجه آن با تحليل واريانس و آزمون توكي مورد بررسي و آزمون قرار گرفت. در نهايت روش LPT، در مواقع مواجه با صف در ورودي گروه هاي پژوهشي انتخاب گرديد. همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي دهد برخلاف ساير روش هاي بهينه سازي، در شبيه سازي نياز به ايجاد يك مدل رياضي دقيق نمي باشد بلكه با يك مدل مفهومي رياضي مي توان به نتايج مطلوبي دست يافت و اين امر حل مسايل بهينه سازي پيچيده را درصورتي كه بتوان به مدل شبيه سازي شده تبديل نمود، تسهيل مي نمايد.

چکيده:

توسعه محصول جديد، دفاعي ، شبيه سازي، تجزيه و تحليل چند متغيره

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
دکتر فريبرز جولاي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.