پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۱۵۹ شناسه:
مينا اكبري داريان دانشجو:
بررسي رابطه شهرت سازماني مشتري مدار با رفتارهاي شهروندي مشتريان در شعب بانكهاي تهران عنوان فارسي:
The survey of the relationship between customer-oriented organizational reputation with customer citizenship behaviors عنوان انگليسي:

چكيده

از آنجاييكه تحقيقات، اهميت شهرت سازماني را براي شركت ها و مؤسسات نشان مي‌دهند و آن را عامل مهمي در جهت رسيدن به هدف‌هاي سازماني مي‌شمارند و از طرفي به دليل اهميت مشتريان براي سازمان‌ها و شناسايي رفتارهاي‌شان كه موجب كمك به سازمان در بهبود ارائه خدمات است، و همچنين جايگاه بانكها در قرن بيست و يكم تصميم گرفته‌شد تا در تحقيقي رابطه شهرت سازماني مشتري‌مدار با رفتارهاي شهروندي مشتريان در شعب بانك‌هاي تهران مورد بررسي قرار گيرد.

در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري دردسترس استفاده شده‌است. جامعه آماري، مشتريان بانك‌هاي صادرات و پاسارگاد در تهران كه عضو شبكه‌هاي مجازي هستند در زمستان سال 1396 ونمونه شامل 313 مشتري مي‌باشد. يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه شهرت سازماني با وفاداري، تعهد مشتريان و رفتارهاي شهروندي مشتريان از دو بعد كمك به شركت و كمك به ساير مشتريان ارتباط مثبت و معناداري دارد.

كليد واژه: شهرت سازماني،رفتار شهروندي مشتري، وفاداري، تعهد

چکيده:

شهرت سازماني مشتري مدار، رفتار شهروندي مشتريان، وفاداري مشتري، تعهد مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.