پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۳ دفاع:
۲۱۵۷ شناسه:
كبري عزيزي راد دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر مرجوعي كالادربازارهاي اينترنتي(مطالعه موردي:سايتهاي فروش لوازم الكترونيك) عنوان فارسي:
understanding the causes of product return (case study:sites selling electronics) عنوان انگليسي:

چكيده:

پژوهش حاضر با توجه به رفتار مصرف كننده ،دلايل مرجوعي كالا را مورد تجزيه و تحليل قرارمي دهد. هدف اصلي اين پژوهش از بررسي رفتار مصرف كننده و شناخت دلايل مرجوعي كالاايجاديك چشم انداز مشتري محور است .

يافته هاي اين پژوهش بر اساس متغيرهاي ناهماهنگي محصول،ناهماهنگي شناختي ،دلايل مرجوعي شامل :انتظارات براورده نشده و يافتن محصول بهتر مورد ارزيابي قرارگرفته وهمچنين از تعداد دفعات مرجوعي و ارتباط آن با ساير متغيرها به عنوان ابزارو چارچوب تجزيه و تحليل استفاده مي شود.

آزمون مدل اين پايان نامه مدل معادلات ساختاري وجامعه آماري آن مشتريان سايت ديجي كالا هستند ،از 250 نفر از مشتريان سايت ديجي كالا به عنوان نمونه آماري نظر سنجي به صورت پرسشنامه به عمل خواهد آمد كه نتايج حاصل ازآن ميزان روابط بين متغيرها و عوامل تاثير گذار را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

دلايل مرجوعي دانش جديدي است كه در زمينه مديريت بازده محصول، بازارهاي اينترنتي و شناسايي علل مرجوعي كالا،استراتژي هايي را براي كاهش آن با توجه به شناخت رفتارمصرف كننده ايجاد مي كند.

چکيده:

كلمات كليدي:مرجوعي كالا،دلايل مرجوعي،ناهماهنگي،تعداددفعات برگشت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.