پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۸ دفاع:
۲۱۵۵ شناسه:
محمودسعيد گل احمر دانشجو:
شناسايي وتبيين نقش رسانه هاي اجتما عي در وفاداري الكترونيكي مصرف كنندگان اينترنتي در فروشگاه هاي الكترونيكي عنوان فارسي:
Identifying and investigating the role of social media on the e-loyalty of e-consumers in the electronic chain stores عنوان انگليسي:

با پيدايش وهمه گيرشدن رسانه هاي اجتماعي وفضاي مجازي. ما بايد شاهد تاثيرات عميقي در ابعاد مختلف ازجمله تجارت اينترنتي باشيم. با توجه به اينكه سازمانها وموسسات مختلف با حذف دو قيد مكان و زمان وبه كمك بستر اينترنت، نسبت به افزايش سرعت رويكرد مبا دلات از آفلاين به آنلاين، نسل جديدي از مشتريان به نام مشتريان الكترونيكي را تجربه كنند ازاين رو سود آوري اين سازمان ها وموسسات منوط به جذب سهم بيشتري ازمشتريان وتقويت وفاداري انها است. ازاين رو در اين پژوهش به شناسايي عوامل موثر بر وفاداري الكترونيكي وميزان تاثير شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري الكترونيكي مشتريان پرداخته شده است . استراتژي پژوهش حاضر قياسي است . تحقيق حاضر با توجه به اهداف مورد نظردر اين تحقيق ، ازحيث هدف كاربردي ، ازحيث ماهيت توصيفي وتحليلي واز نظر اجرا جهت ازمون فرضيات تحقيق ، پيمايشي است.

چکيده:

شناسايي و نقش رسانه اجتماعي، وفاداري الكترونيكي ، مصرف كنندگان اينترنتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.