پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۷ دفاع:
۲۱۵۴ شناسه:
شاپور كرامت دانشجو:
ارائه مدل توسعه توانمندي هاي فناورانه فضايي كشور با توجه به سند جامع هوافضا عنوان فارسي:
Present a model for Space Technological Capabilities Development عنوان انگليسي:

دستيابي و بهره برداري از فضا بواسطه توانمندي‌هاي فناورانه فضايي بدست مي‌آيد. اجراي برنامه ده ساله اول فضايي، ابلاغ سند جامع توسعه هوافضا و دستاوردهاي فضايي مبين توانمندسازي كشور دراين عرصه‌ راهبردي است. دستيابي به فناوري در كشورهاي درحال توسعه مبتني بريادگيري وخريد فناوري است، به دلايل شرايط سياسي، نحوه‌ ايجاد و رشد فناوري‌هاي فضايي در ايران اينگونه نيست. هدف اصلي پژوهش دستيابي به مدلي جهت تجويز عوامل توانمندساز فناورانه فضايي ايران است. واحد تحليل، بخش فضايي و دوره زماني پيش از انقلاب‌اسلامي تا كنون مي‌باشد. اين تحقيق از منظرهدف كاربردي و از نظر اجرا يك پژوهش آميخته است. بعد از مطالعات اسنادي و انجام مصاحبه‌هاي اكتشافي، داده‌هاي كيفي جمع آوري و از طريق تحليل محتوا وكدگذاري، مدل استخراج گرديد. در بخش مطالعات كمّي با استفاده از پرسشنامه‌ عوامل بدست آمده از مصاحبه هاي اكتشافي مورد قضاوت جامعه آماري قرار گرفته و اهميت آنها از طريق بار عاملي بصورت كمي مشخص شد طي انجام پژوهش، بيش از شصت عامل در قالب هشت مولفه به عنوان عوامل توانمند ساز فناوري فضايي كشور با چارچوب سند جامع توسعه هوافضا شناسايي شدند. پايش و توجه به اين عوامل در وضعيت كنوني كه بخش فضايي درگير چالشهاي فراواني در سطح سياستگذاري، اولويت دهي و تخصيص منابع براي پيشبرد برنامه‌هاي فضايي است مي‌تواند باعث شتاب هرچه بيشتر در اكتساب و توسعه توانمندي‌هاي فناورانه مورد نياز شود.

چکيده:

توانمندي هاي فناورانه ي فضايي، راهبردهاي توسعه ي فناوري ، سند جامع توسعه هوافضا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر منطقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد مشاور:
دکتر مهدي الياسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
تابستان ۱۳۹۸

مديريت نوآوري

/

ارائه مدل توسعه‌ي توانمندي‌هاي فناورانه فضايي

شاپور كرامت1 ، منوچهر منطقي*2 ،احمد جعفر نژاد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.