پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۷ دفاع:
۲۱۵۳ شناسه:
مجتبي قاسمي دانشجو:
برسي آثارحقوقي ترك تابعيت در ايران عنوان فارسي:
Sarhqvqy fired investigate the nationality of Iran عنوان انگليسي:

چكيده:

مسأله تابعيت از اهم موضوعاتي است كه در قوانين كشورها به آن پرداخته شده و قواعدي براي تحصيل، سلب و ترك آن توسط قانونگذار وضع شده است. در نظام حقوقي ايران و بطور خاص در قانون مدني مقررات تابعيت آمده است. در قوانين تابعيت ايران نه تنها موضوع تحصيل تابعيت بلكه مسأله ترك تابعيت ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين رابطه، با تأكيد بر ارادي بودن ترك تابعيت، علاوه بر پيش بيني شرايط ماهوي و شكلي ترك تابعيت، به آثار حقوقي آن نيز توجه شده است. بنحوي كه آثار ترك تابعيت نه تنها بر خود شخص بلكه تحت شرايط خاص، بر همسر و فرزندان وي نيز جاري خواهد شد. ترك تابعيت ايران توسط شركت هاي تجاري نيز قابل تصور است كه تحت عنوان تغيير تابعيت مورد پذيرش واقع شده است.

چکيده:

تابعيت،ترك تابعيت،تابعيت اصلي،تابعيت اكتسابي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نجادعلي الماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا فروزنده پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.