پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۷ دفاع:
۲۱۵۰ شناسه:
ساناز پيكاني دانشجو:
شناسايي وارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين واولويت بندي استراتژي هاي مقابله با ان در صنعت فولاد عنوان فارسي:
identify and evaluate of supply chain strategies to deal with it and prioritize them with using anp and ism method in steel industry عنوان انگليسي:

چكيده:

هدف از پژوهش حاضر شناسايي و ارزيابي ريسك­هاي زنجيره تامين و اولويت­بندي استراتژي­هاي مقابله با آن مي‌باشد. پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي مي باشد و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات از نوع توصيفي –پيمايشي است. براي جمع آوري اطلاعات مربوط از روش كتابخانه اي - ميداني و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعۀ آماري، اين پژوهش شامل خبرگان شركت­هاي فعال در صنعت فولاد در سطح كشور مي باشد. كه تعداد آنها بر اساس روش تحقيق 25 نفر انتخاب شد. براي تعيين روايي پرسشنامه‌ها از روش روايي محتوايي استفاده گرديده است و همچنين براي تعيين پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده و ضرايب نشان داد كه ابزار جمع آوري اطلاعات از پايايي بالايي لازم برخوردار مي‌باشد. در اين تحقيق با تكيه بر روش تكنيك ANP و تحليل شبكه ANP يك ساختار جامع و سلسله مراتبي ريسك­هاي زنجيره تامين و پيشنهاد مجموعه­اي از شاخص­ها براي اندازه­گيري ريسك پرسشنامه جامعي تهيه شد و اين ريسك­ها در بحث زنجيره تامين فولاد، در شركت­هاي فعال در صنعت فولاد در سطح كشور با استفاده از روش روش تكنيك ANP و تحليل شبكه ANP ارزيابي و رتبه­بندي شدند. در نهايت نتايج بررسي وزن دهي بر اساس نظر خبرگان به ترتيب بيشترين و كمترين به ترتيب شامل ريسك تقاضا و ريسك محيطي را نشان داد و همچنين نتايج اواويت بندي استراتژي ها مقابله با ريسكهاي كلي مشخص شد كه استراتژي بهبود عملكرد سيستم هاي اطلاعاتي در زنجيره تامين بيشترين اهميت و افزايش دانش نيروي انساني در رابطه با زنجيره تامين كمترين اهميت را دارد.

چکيده:

.كليد واژه: ريسك­هاي زنجيره تامين ، استراتژيري، صنعت فولاد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت الله اصغري زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.