پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۴۹ شناسه:
حميد عباسي دانشجو:
طراحي و تبيين مدل پايداري زنجيره تأمين خدمات بانكي عنوان فارسي:
design and Define models supply chain sustainability of banking services عنوان انگليسي:

علارغم اهميت و تاثير فراوان بانكها در رشد و توسعه جامعه ، تحقيقات مربوط به مبحث پايداري زنجيره تامين خدمات بانكي بسيار كم و محدود مي باشد . هدف اين تحقيق شناسايي ابعاد و مولفه هاي اصلي پايداري زنجيره تأمين خدمات بانكي و ارايه آن جهت اجرا در سيستم بانكي است. جامعه آماري در اين پژوهش در بخش كيفي عبارت است از:اساتيد راهنما، خبرگان اصلي(مديران ارشد بانك)، خبرگان دسته دوم (مديران مياني) ودر بخش كمي شامل خبرگان دسته سوم (40 كارشناس زنجيره تأمين) مي باشد.در ابتدا با استفاده از روش نظريه برخواسته از داده ها و بر اساس داده هاي اخذ شده در مصاحبه هاي عميق با خبرگان صنعت، اطلاعات مورد نياز جمع آوري گرديد. پس از آن با انجام فرايند كد گذاري، كدهاي نهايي، مفاهيم ومقوله هاي فرعي واصلي استخراج شده ومدل مفهومي تحقيق ارايه گرديد.دراين پژوهش دوروش پژوهش كيفي وكمي مورد استفاده قرار گرفت.در روش كيفي از نظريه مبنايي(Grounded theory) استفاده مي شود ودر فاز دوم پژوهش (فاز كمي) با استفاده از تكنيك هاي آماري اعتبار و پايايي مورد بررسي قرار گرفته ،در ادامه روابط علي ميان شاخص هاي مدل بررسي مي گردد. براي تحليل داده ها از روش مدلسازي معادلات ساختاري(SEM)درمحيط نرم‌افزارSMART PLS، تحليلDEMATEL خاكستري و تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي استفاده شد .با توجه به تجزيه و تحليل هاي بدست آمده از روش هاي مذكور و پس از تاييد خبرگان مدل نهايي كه شامل شش بعد اصلي (شرايط علي، مداخله گر، زمينه اي ،راهبردها و سياستگذاري پايداري ،فرايندها واقدامات و نتايج و پيامدها) است ارايه گرديد.

چکيده:

زنجيره تامين خدمات ، پايداري ، خدمات بانكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محقر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
دکتر فريبرز جولاي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ ۲۳ ۲۳ پژوهش هاي مديريت در ايران دكتر علي محقر استاد تمام گروه مديريت صنعتي ، دانشكده مديريت ، دانشگاه تهران (نويسنده مسئول ) amohaghar@ut.ac.ir حميد عباسي دانشجوي دكتري مديريت توليد و عمليات ، پرديس البرز دانشگاه تهران h.abbasi@ut.ac.ir طراحي و تبيين مدل پايداري زنجيره تأمين خدمات بانكي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.