پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۹ دفاع:
۲۱۴۸ شناسه:
الناز رفيع زاده دانشجو:
بررسي نقش تعديل كننده ي دوگانگي نوآوري بر ارتباط بين قابليت هاي بازاريابي با استراتژي ها و مزيت هاي رقابتي شركت ها و تأثير آن بر عملكرد صادراتي عنوان فارسي:
The Moderating Role of the duality of innovation on the relationship between marketing capabilities with the strategies and competitive advantages and its impact on export performance عنوان انگليسي:

رقابت فزاينده و مبتني بر نوآوري در كسب وكارهاي امروزي، ضرورت دستيابي بنگاهها به قابليتهاي پويا را دوچندان كرده است. ازجمله توانمنديهايي كه ميتواند به پويايي و درنتيجه كسب مزيت رقابتي و موفقيت بالاتر بنگاه در فضاي رقابتي كسب وكار كنوني منجر شود، مؤلفه دوگانگي است. دوگانگي به توجه همزمان بنگاه بر رويكردهاي اكتشاف و بهره برداري اشاره دارد.

چکيده:

قابليت ها ي بازاريابي، استراتژي هاي رقابتي، مزيت رقابتي، نوآوري، دوگانگي نوآوري، عملكرد صادراتي، انعطاف پذيري استراتژيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.