پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۱۴۷ شناسه:
رؤيا نقيب زاده دانشجو:
بررسي عوامل مؤثر بر برند سازي براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات تأسيسات ساختماني بارويكرد بازاريابي سبز عنوان فارسي:
The factors affecting the branding for the concept of green marketing companies offering services of building installations عنوان انگليسي:

در سالهاي اخير به موازات افزايش اهميت مسائل زيست محيطي گرايش بسوي اقتصاد سبز و ايجاد برخي تغييرات در فعاليت بنگاههاي صنعتي و تجاري نمتايان تر شده است .

صنعتي شدن و گسترش شهرنشيني باعث رشد سريع فعاليت هاي ساخت و ساز در بسياري از كشور ها گرديده و بخش ساختمان در اقتصاد كشورها از جايگاه با اهميتي برخوردار شده است .

بديهي است كه توسعه بي رويه شهرها و عمليات عمراني كه در اين زمينه انجام مي گيرد در بسياري موارد باعث تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي و ديگر منابع طبيعي گرديده و تخريب محيط زيست را سرعت مي بخشد . از سوي ديگر تأ سيسات مورد نياز ساختمانها بويژه آنهائي كه يا استفاده از سوخت هاي فسيلي كار مي كنند يكي از عوامل مهم آلودگي محيط زيست در محدوده شهرها محسوب ميگردند . اگر چه دركشورهاي پيشرفته با توسعه كاربرد برخي از تكنولوژيهاي مدرن در سازه هاي جديد امكان كاهش يافتن جنبه آلوده سازي محيط زيست تا اندازه اي فراهم آمده اما اين تغييرات محدود نمي تواند پاسخگوي مشكلات روز افزون زيست محيطي باشد . اين مشكلات در قلمرو كلان شهرها بويژه در كشورهائي كه مديريت شهري ضعيف و ناكارآمد است بخوبي نمايان شده است . بسياري از صاحب نظران جايگزين نمودن سيستم هاي متداول را با تأسيسات مدرن كه از انرژيهاي پاك استفاده مي كنند بعنوان يك راه حل مؤثر در راستاي كاهش آلودگي محيط مي دانند . اكنون با توجه به اين واقعيات به نظر ميرسد كه اين رويدادهاي ناگوار زيست محيطي و شرايط نگران كننده اي كه بوجود آمده بويژه مديريت و سياست گذاري شركت هاي ساختماني و بويژه شركت هائي كه در زمينه تأسيسات ساختمان فعاليت مي كنند بسيار اثر گزار باشد . امروزه مديران و كارشناسان اين شركت ها با اين سئوال روبرو هستند كه رعايت استانداردهائي كه مي تواند به كاهش آلودگي محيط زيست بيانجامد و روي آوردن به تكنولوژيها و روشهائي كه با تدابير اقتصاد و بازاريابي سبز همسوئي دارد تا چه اندازه ضروري است و در ضمن مي تواند براي اين شركت ها مزيت رقابتي ايجاد كرده و جايگاه آنها را در صنعت تأسيسات ساختماني و بازار خدمات آن ارتقاء دهد .

چکيده:

برندسازي،بازاريابي سبز،تاسيسات،برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.