پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۱۴۶ شناسه:
ساراسادات ناصرممتحن دانشجو:
بررسي تأثير سبك زندگي بر انتخاب مبلمان راحتي عنوان فارسي:
influence of lifestyle on choosing comfortable furniture عنوان انگليسي:

شناخت رفتار مصرف كننده يكي از مهمترين اقدامات در راه موفقيت هر كسب و كاري است. با توجه به تغيير رفتار مصرف كننده در طي تاريخ و افزايش بي رويه مصرف گرايي، مفاهيم جمعيت شناختي به تنهايي ديگر قادر به پيش بيني رفتار مصرف كننده نمي باشند و براي شناخت اين رفتار نياز به استفاده از مفاهيمي عميق تر در مورد مصرف كنندگان هستيم و مفهوم سبك زندگي براي رسيدن به اين هدف مي تواند ياري رسان باشد. با بررسي سبك زندگي مصرف كنندگان مي توان به عقايد،

فعاليت ها، نگرش ها، علاقه مندي ها، نحوه ي گذران اوقات فراغتشان و بسياري از موارد تأثيرگذار پنهان در فرايند تصميم گيري پي برد. از آنجاييكه پير بورديو، جامعه شناس فرانسوي در بين انديشمندان حوزه سبك زندگي، بيشترين توجه را به مسئله مصرف گرايي معطوف داشته است، در اين پژوهش از مدل بورديو استفاده شده است.

با توجه به اينكه بازار كسب و كار مبلمان، بازاري بزرگ با پتانسيل هاي سودآوري بسيار است و تا به حال فعاليت هاي چنداني در اين حوزه به لحاظ بازاريابي انجام نگرفته است، اين حوزه براي انجام پژوهش انتخاب گرديد.

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير سبك زندگي بر انتخاب مبلمان راحتي آغاز گرديد ولي در طي پژوهش نياز به بررسي ساير انواع مبلمان نيز احساس شد، لذا سبك زندگي مصرف كنندگان هر چهار مدل مبلمان موجود در بازار ايران با يكديگر بررسي و مورد مقايسه قرار گرفت و در نهايت فرضيات پژوهش براي هر چهار مدل مبلمان آزمون گشت. با بهره گيري از فرمول كوكران، براي انجام پژوهش تعداد 400 پرسشنامه در بين خريداران مبلمان در منطقه يافت آباد و دلاوران تهران توزيع گرديد كه 380 عدد قابل قبول بود و با استفاده از تحليل همبستگي داده هاي كمي جمع آوري شده تحليل شده، فرضيات رد و يا مورد قبول قرار گرفتند. اما از آنجايي كه همبستگي تنها ارتباط بين دو مقوله را بررسي مي نمايد و ما در تحقيق حاضر به دنبال تأثير نيز بوديم، از مدلسازي معادلات ساختاري نيز استفاده گرديد.

چکيده:

سبك زندگي، عادتواره، سرمايه، ميدان، عمل، مبلمان راحتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.