پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۱۴۵ شناسه:
كيارش جهانديده طهراني دانشجو:
بررسي عوامل مؤثر بر دستيابي شركت‌هاي بين المللي خدمات IT به برند قدرتمند عنوان فارسي:
Factors affecting international IT services company to achieve a strong brand عنوان انگليسي:

در سال‌هاي اخير برند سازي بيش از گذشته مورد توجه مؤسسات تجاري و صنعتي در بسياري از كشورها قرار گرفته است. كم اثر شدن روش‌ها و تدابير سنتي بازاريابي و سنگين‌تر شدن رقابت در بازارها از جمله رويدادهايي هستندكه باعث تقويت گرايش برند سازي در دنياي كسب و كار گرديده‌اند. تجربيات سازمان‌هاي بازرگاني و مؤسسات صنعتي در خلال چند دهه اخير حاكي از آن است كه هرگاه مؤسسات كسب و كار به جاي هزينه كردن در فعاليت‌هاي قديمي و متداول بازاريابي، در زمينه دستيابي به نام و نشان تجاري برجسته يا برند سرمايه گذاري نمايند، نتايج بهتري كسب خواهند كرد. به نظر مي‌رسد كه اثر بخشي تلاش‌هاي بازاريابي كلاسيك و تمركز بر آميخته بازاريابي و بكارگيري تكنيك‌هاي مرتبط با آن به تدريج كاهش يافته و مديران بازاريابي سازمان‌ها را بر آن داشته‌اند كه به شيوه هاي نوين و خلاقانه براي دستيابي به اهداف توسعه سهم بازار و پيشبرد فروش بيانديشند. روريارويي بنگاه‌هاي اقتصادي با رقابت فزاينده و كم ثبات شدن بازارها كه تا اندازه‌اي از پديده جهاني شدن سرچشمه گرفته، يكي از علل گرايش بنگاه‌هاي مذكور به كسب شهرت و اعتبار در محيط بازرگاني و برخوردار شدن از يك برند قدرتمند مي‌باشد. اين نوع گرايش در قلمروهاي محلي، ملي و بين المللي گسترش يافته و به موازات جهاني شدن تجارت تمايل بيشتري به برند سازي بين المللي در ميان مديران بازاريابي و سياست گذاران شركت‌ها و كسب و كارهاي بزرگ و متوسط ديده مي‌شود. بديهي است كه دنبال كردن اين رويكردها نيازمند سرمايه‌گذاري و صرف هزينه‌هاي قابل توجه مي‌باشد و از اين روي بررسي مزايا و پيامدهاي برند سازي براي مديران و دست‌اندركاران شركت‌ها با اهميت تلقي شده و از جمله دغدغه‌هايي است كه در فضاي مديريتي شركت‌ها و كسب و كارهاي مختلف وجود دارد. به بيان ديگر مديران بازرگاني و رهبران سازمان‌هاي كوچك و بزرگ صنعتي در اكثر كشورها با اين مسئله روبرو هستند كه درگير شدن در فرايند برند سازي برون مرزي تا چه اندازه مي‌تواند به موقعيت اين شركت‌ها و تقويت جايگاه رقابتي آنها كمك نمايد.

چکيده:

برند، IT، شركت هاي بين المللي، برند سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.