پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۳۰ دفاع:
۲۱۴۴ شناسه:
سعيد رئوفي دانشجو:
توسعه مدل جامعه پذيري سازماني در نظام بانكي ايران عنوان فارسي:
Development the Framework For Organizational Socialization Iranian Banking System عنوان انگليسي:

اپژوهش حاضر با هدف دستيابي به نظريه اي در حوزه جامعه پذيري سازماني در نظام بانكي ايران با استفاده از روش نظريه پردازي داده بنياد صورت گرفته است . اهميت پرداختن به موضوع جامعه پذيري سازماني از آن رو است كه با ارتقاء سازگاري كاركنان در سازمان و كسب مهارتهاي فني و كاركردي مناسب ، ضمن كارآمد شدن سازمان ، كاركنان رضايت بيشتري را تجربه مي نمايد . براي استخراج موءلفه هاي اصلي و تاثيرگذار بر جامعه پذيري كاركنان از مصاحبه نيمه ساختار يافته استفاده شده است و با 19 نفر از متخصصان حوزه منابع انساني در نظام بانكي در سطح شهر تهران ، با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند ، مصاحبه عميق بعمل آمد . در اين پژوهش با استفاده از روش داده بنياد ، در مرحله كدگذاري باز ، 49 مفهوم و 19 مقوله استخراج شد . يافته هاي پژوهش نشان داد كه براي رسيدن به يك مدل توسعه يافته از جامعه پذيري سازماني در نظام بانكي ايران ، بايد آن را بعنوان يك فرايند مستمر و مداوم در نظر گرفت تا از رهگذر حمايت گري مديران ارشد ، مسئوليت پذيري اجتماعي و فرهنگ سازماني جامعه پذير ، ارزشها و هنجارها و نقش هاي مورد انتظار از فرد بطور شفاف و مشخص ، منتقل گردد .

چکيده:

جامعه پذيري ، نظام بانكي ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباسعلي رستگار استاد مشاور:
دکتر فرشته امين استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

پژوهش نامه مديريت تحول

/

توسعه الگوي جامعه‌پذيري سازماني در نظام بانكي ايران

سيد رضا سيدجوادين/فرشته امين/عباسعلي رستگار/سعيد رئوفي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.