پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۱۴۲ شناسه:
علي متقي دانشجو:
بررسي تاثير مديريت مشاركتي برعملكرد كاركنان مطالعه موردي كتابخانه ملي عنوان فارسي:
The effect of participative management, employee's performance Case Study National Library عنوان انگليسي:

سازمان ها به مديران و كاركنان اثربخش و كارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست يابند. مدير به عنوان نماينده رسمي سازمان براي ايجاد هماهنگي و افزايش بهره وري در رأس سازمان قرار دارد. موفقيت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبك هاي موثر رهبري مدير است. مدير در نقش رهبري سازمان مي تواند سبك هاي متفاوتي را در هدايت نيروي انساني انتخاب كند. الگوهاي رفتاري مناسب مدير در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحيه و انگيزش قوي در كاركنان مي شود و ميزان رضايت آن ها را از شغل و حرفه خويش افزايش مي دهد.از آنجا كه رهبري موضوعي است كه از ديرباز ذهن پژوهشگران و افراد جامعه را به خود جلب كرده است. اين واژه به طور ضمني بر افراد قدرتمند و پويا دلالت مي كند. شايد علت جذابيت گسترده رهبري اين باشد كه رهبري فرايندي بسيار اسرارآميز است كه درزندگي همه افراد وجود دارد . موفقيت و عملكرد سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبك هاي موثر رهبري مدير است. مدير در نقش رهبري سازمان مي تواند سبك هاي متفاوتي را در هدايت نيروي انساني انتخاب كند. الگوهاي رفتاري مناسب مدير در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحيه و انگيزش قوي و عملكرد در كاركنان مي شود و ميزان رضايت آن ها را از شغل و حرفه خويش افزايش مي دهد.

چکيده:

مديريت مشاركتي، دموكراسي، كار جمعي، تسهيم قدرت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا طالقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.