پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۱ دفاع:
۲۱۴۱ شناسه:
مهدي يوسفي دانشجو:
بررسي تاثير تصوير ذهني ادراك شده مراكز خريد بر رفتار مشتريان اين مراكز با در نظر گرفتن متغير خودتجانسي عنوان فارسي:
Investigation of the effect of shopping mall image on customer behaviour with the mediation role of self congruity (case study: Kourosh mall) عنوان انگليسي:

توسعه روز افزون مراكز خريد در سالهاي اخير باعث شده تا فضايي به شدت رقابتي ميان آنها شكل گيرد از اينرو شناسايي عوامل تاثيرگذارِ اين مراكز بر جذب مخاطب به عنوان چالشي براي مديران و تصميم گيران اين حوزه تبديل شده است. در اين ميان تصوير ذهني به عنوان عاملي موثر بر رفتار مشتريان همواره مورد توجه بازاريابان بوده و نقش آن در شكل گيري تصميمات مشتريان غير قابل انكار است. در اين پژوهش با توجه به ادبيات و پيشينه تحقيق به بررسي تاثير تصوير ذهني ادراك شده مراكز خريد بر رويكرد رفتاري مشتريان اين مراكز در قالب ابعاد قصد خريد، فراواني بازديد و تمايل به ماندن در آن با در نظر گرفتن متغير خود تجانسي پرداخته خواهد شد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي - پيمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه جهت نظر سنجي از مشتريان چهار مركز خريد در چهار نقطه مختلف شمال، جنوب، غرب و شرق تهران استفاده شده است. به منظور انجام تجزيه و تحليل هاي آماري از نرم افزار SPSS نسخه 22 جهت تحليل آمار توصيفي و بررسي پايايي و از نرم افزار Smart PLS نسخه 22 جهت بررسي مدل اندازه گيري و تحليل معادلات ساختاري به منظور آزمون فرضيه ها و تاييد مدل پيشنهادي بهره گرفته شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تصوير ذهني مراكز خريد بر ابعاد رفتار مشتري از قبيل قصد خريد، فراواني بازديد و تمايل به ماندن در اين مراكز تاثير گذار بوده و خود تجانسي نيز رابطه بين تصوير ذهني با فراواني بازديد و تمايل به ماندن را تعديل مي‌كند كه با توجه به اين يافته ها پيشنهاداتي كاربردي در انتها ارائه شده است.

چکيده:

تصوير ذهني مركز خريد، قصد خريد، فراواني بازديد، تمايل به ماندن، خود تجانسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي خادمي گراشي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.