پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۳ دفاع:
۲۱۴۰ شناسه:
شروين تاجديني دانشجو:
بررسي عوامل موثربر ترجيجات مشتريان در خريد محصولات ارگانيك كشاورزي عنوان فارسي:
Influential Factors of customer preferences in the purchase of organic agricultural products عنوان انگليسي:

اين پايان نامه به بررسي عوامل موثر در خريد محصولات ارگانيك كشاورزي در شمال و غرب تهران مي پردازد.محصولات ارگانيك كشاورزي اشاره به محصولاتي دارد كه بدون استفاده از كودها و سموم شيميايي به عمل مي آيند. صنعت كشاورزي ارگانيك نسبت به بازار كلي محصولات كشاورزي در حال حاضر در كشور ايران بسياركوچك است . افزايش واردات محصولات ارگانيك و نياز به بومي سازي توليد اين محصولات ،موجب شده است

تحقيقات زيادي بر روي نگرش مشتريان و عوامل محرك خريد براي محصولات كشاورزي ارگانيك در سالهاي اخير صورت گيرد . ولي تعداد بسيار اندكي بر روي بازار نوظهوري مثل ايران متمركز شده است .آينده اصلي محصولات ارگانيك تا حد زيادي به مشتريان پاياني بستگي دارد. لذا اين تحقيق به بررسي عوامل محرك خريد و تصميم به خريد مشتريان محصولات ارگانيك در شهر تهران مي پردازد. و درصد قابل توجهي ازفروش محصولات ارگانيك را به خود اختصاص مي دهد.

اين پايان نامه به صورت مشخص بر روي بازار سبزيجات ، ميوه جات ارگانيك تمركز دارد. كه قابليت توليد در تمام فصول را دارد.

چکيده:

محصولات كشورزي ارگانيك، قصد خريد، هنجار اجتماعي ، نگرش ، كنترل ادراك شده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا اصلاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.