پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۲۴ دفاع:
۲۱۳۷ شناسه:
حميد رزاقي دانشجو:
يك مطالعه كيفي در باب برداشت مطلعين از ادراك شهرنشينان از ريسك هاي محيطي شهر تهران عنوان فارسي:
A qualitative study on the perception of urban perceptions of environmental risks in Tehran عنوان انگليسي:

ريسك مفهوم و پديده اي است كه به احتمال خطر و قدرت آسيب رساني آن در آينده سر و كار دارد و متعلق به خطرات پيش رو است. رويكرد به ريسك علاوه بر ارزيابي فني و محاسباتي بر الگوهاي فرهنگي و جامعه شناختي راه مي برد. لذا بر وجه ادراكي (ذهني) و كُنشيِ انسان ها در مواجهه با آن تسري مي يابد و از اين منظر نيز اهميت داشته و قابل مطالعه است. پژوهش حاضر ادراك و ارزيابي ذهني شهرنشينان دربارة ريسك هاي محيطي شهر تهران را از منظر سوژه هاي مطلع با رويكرد كيفي و اتخاذ روش نظريه مبنايي اشتروس و كوربين هدف مطالعه قرار داد. در اين تحقيق داده ها طي فرايند نمونه گيري هدفمند و نظري و با اجراي بيست مصاحبه نيمه ساختار يافته از مطلعينِ داراي تحصيلات عالي گردآوري شد و به رويش و اشباع مفاهيم و مقولات منجر گرديد و در نهايت به انتظام مفهومي و مدل پارادايمي دست يافت. يافته ها حاكي از آن است كه از ديد سوژه ها، شهرنشينان از ذهنيت و ادراك و كُنش فعال در مواجهه با خطرات محيطي مترتب بر شهر تهران به نحو برجسته و بارزي برخوردار نيستند. پديده اي كه در قالب تأخرادراكي و تأخركُنشيِ ريسك مفهوم سازي مي شود. به طوري كه از يك سو در اذهان آنان، ادراك از ريسك هاي محيطي و خِرَد معطوف به ريسك چندان تشخص و تعيّن قابل ملاحظه نيافته است. تأخرادراكي ريسك در ابعاد فقر آگاهي از خطر، انفعال ذهني در مقابل خطر، ضعف كارآمدي در مواجهه با مخاطره، ابهام و ناديده پنداشتن خطر و عادت به خطر خود را نشان مي دهد. از سوي ديگر در وجه كُنشي نزد شهرنشينان، كنش معطوف به ريسك هاي محيطي حضور برجسته و بارزي ندارد، به گونه اي كه در آن ها كنش ها و تاكتيك هاي مؤثر و فعال در برابر خطرات چندان فراگير و گسترده نيست و حتي به راهبردها، تاكتيك ها و كنش هاي منفعل مانند مسئوليت گريزي و دليل تراشي، توجيهات لاهوتي، رفتارهاي مناسكي، ترفندهاي جادويي و فرا طبيعي روي مي آورند. لذا مي توان استنباط كرد كه در ميان ساكنان شهر تهران فرهنگ ريسك (خِرَد و كنش معطوف به ريسك) دروني نشده و در سوگيري شخصيتي آن ها چندان نهادينه و متعيّن نگرديده و در اذهان و كنش هاي آنان گفتمان ريسك در نمي گيرد. در پايان مدل پارادايمي تأخر ادراكي و كُنشي شهرنشينان از ريسك هاي محيطي در شهر تهران مشتمل بر شرايط علّي، مقولة مركزي، شرايط زمينه اي، شرايط ميانجي، استراتژي كنش و تعامل و پيامدها ترسيم و به تفسير گذاشته شده است. هم چنين با استفاده از بخش هايي از مدل پارادايميِ پژوهش حاضر، يك مدل تبيين علّي استخراج و طراحي گرديده و در دسترس محققان تجربه گرا جهت آزمون هاي تجربي قرار مي گيرد.

چکيده:

ادراك، ريسك هاي محيطي، شهرنشينان تهراني، تأخر ادراكي، تأخر كُنشي، فقر فرهنگ ريسك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد راهنما:
دکتر غلامرضا غفاري استاد راهنماي دوم:
دکتر حميدرضا جلايي پور استاد مشاور:
دکتر هوشنگ نايبي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.