پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۱۳۶ شناسه:
حسين مقدم طاهري دانشجو:
بررسي تجربي افت فشار چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-a درون لوله فين دار افقي عنوان فارسي:
Experimental Investigation of pressure drop during condensation of nanorefrigerant with R600-a based fluid, inside a horizontal Finned tube عنوان انگليسي:

مطالعه حاضر به بررسي افت فشار حين چگالش مبرد هيدروكربني HC-R600-a و تاثير اضافه كردن روغن و نانو ذرات بر افت فشار در سرعت هاي جرمي، كيفيت هاي بخار، غلظت هاي متفاوت روغن و نانوذرات در لوله هاي ميكروفين دار خواهد پرداخت. براي مبرد خالص هيدروكربني مورد استفاده در اين مطالعه، صحت روابط و مدل هاي موجود در ضريب افت فشار در لوله هاي ميكروفين دار كه غالبا براي مبردهاي غير هيدروكربني بدست آمده، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در بخش چگالش نانو سيال ضمن اضافه كردن نانوذرات به روغن مخلوطي با مبرد افت فشار در چگالش نانو سيال در شرايط مختلف آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. جهت مقايسه چگالش نانو مبرد روغن افت فشار چگالشي مخلوط روغن و مبرد بدون حضور نانو ذرات نيز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

چکيده:

چگالش- نانو سيال - سيال هيدروكربني- لوله ميكروفين دار- افت فشار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ميثم نصر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.