پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۱۳۵ شناسه:
حسين غفوري كوهساره دانشجو:
انتخاب استراتژي بازاريابي مناسب بر اساس بخش بندي بازار براي صنعت ساخت ناوگان ريلي با استفاده از روش پويايي شناسي سيستم عنوان فارسي:
Selection of the marketing strategy based on the market segmentation for the railway rolling stock manufacturing industry using the system dynamics method عنوان انگليسي:

به منظور ايجاد زمينه هاي مناسب تحقيقاتي براي ورود به موضوع انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت ساخت ناوگان ريلي، شناخت دقيق از متغيرها و عوامل موثر در شرايط محيطي بازار و همچنين تحليل روندهاي مختلف بسيار حائز اهميت است. اين موضوع باعث گرديده كه مدلسازي و ارائه گزارش هاي تحليلي از اين بازار بر مبناي بخش بندي محصولات كليدي از مباحث جالب توجه صنعت ساخت ناوگان ريلي باشد. نتايج حاصل از چنين تحليل ها و گزارش هايي مي بايست بر اساس اصول و روش هاي تحليلي قابل اعتنا و توصيه شده استخراج گردد كه در اين تحقيق روش پويايي شناسي سيستم براي مدلسازي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراين علاوه بر ارائه يك مدل پويا براي هر يك از بخش هاي بازار ناوگان ريلي، نتايج حاصل از بكارگيري هر يك از استراتژي ها به عنوان سياست نيز در مدل آزمايش شده و مورد تحليل قرار خواهد گرفت تا در نهايت استراتژي مناسب بازاريابي براي هر يك از بخش هاي كليدي بازار هدف انتخاب و ارائه گردد.

چکيده:

استراتژي بازاريابي، بخش بندي بازار، ناوگان ريلي، پويايي شناسي سيستم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهناز حسين زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.