پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۷ دفاع:
۲۱۳۳ شناسه:
الهام گلپائي دانشجو:
سنتز نانو موليبدن دي سولفيد و بررسي تاثير آن بر روي ويژگيهاي گريس عنوان فارسي:
Synthesis of Nano-molybdenum disulfide and its effect on the properties of grease عنوان انگليسي:

در صنعت روانكاري تركيبات مختلف فلزات به عنوان مواد افزودني براي كنترل سايش و اصطكاك در سيستمهاي مكانيكي مانند ابزارها ماشين آلات و اتومبيلها و وسايل نقليه استفاده ميشوند. اين افزودني ها مي توانند فيلمهاي محافظي بر روي سطح قطعات درحال كار ايجاد كنند و به اين طريق كنترل اصطكاك و كاهش سايش را ايجاد كنند.

به طور مثال دي تيو كارباماتها به عنوان كاهش دهنده سايش و انتي اكسيدان و حتي بازدارنده خوردگي در روانكاري كاربرد دارند .در اين پروژه سعي بر اين شده است خواص تريبولوژيكي دو نوع از افزودني ها بررسي شود. اين دو نوع افزودني MoDTC وMoS2 با شرايط سازگار با محيط زيست سنتز شده و اثرات تريبولوژيكي آنها در دوزهاي مختلف بررسي و در نهايت عملكرد آنها با يكديگر مقايسه شود.

چکيده:

نانو افزودني، موليبدن دي سولفيد، موليبدن دي تيو كاربامات، گريس، سايش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.