پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۳۲ شناسه:
اميره مدني دانشجو:
ارائه برنامه استمرار فعاليت و خدمات در بحران (BCP) مطالعه موردي منطقه يك شهر اهواز عنوان فارسي:
Continuing Prpgram activites and services in crisis (BCP) Design case stady Gas company situation room عنوان انگليسي:

كشور ايران به واسطه موقعيت جغرافيايي، شرايط اقليمي و وضعيت زمين شناختي از جمله كشورهاي بلاخيز جهان محسوب مي شود. همه سال به واسطه وقوع سيل و ساير بلايا، خسارات و تلفات زيادي به كشور وارد مي شود. از سوي ديگر كيفيت نامطلوب طراحي، ساخت و كنترل ساختمان ها و تأسيسات حياتي، ساخت و ساز در مناطق خطرناك و وجود ساختارهاي نامطلوب و فرسوده شهري در افزايش اثرات زيان بار سوانح طبيعي تأثير گذار مي باشند.همچنين عدم آگاهي و آمادگي مردم و مسئولين نيز عامل مضاعفي در تشديد صدمات و تلفات سوانح محسوب مي شود. اين پديده مي تواند در هر زماني اتفاق بيفتد، بنابراين ضروري است كه پيش از وقوع سانحه نسبت به برنامه ريزي جهت استمرار فعاليت ها در شرايط بحراني اقدام نمود. پياده سازي صحيح اين طرح ضمن ايجاد قابليت واكنش و پاسخ گويي مناسب به بحران و كاهش مدت زمان بازگشت به وضعيت عادي، مي تواند دستاوردهاي مختلفي از جمله گسترش رويكرد پيشگيرانه به جاي انفعالي در مواجهه با بحران، كاهش هزينه بيمه و كاهش چشمگير هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم بحران را به همراه داشته باشد. اتاق بحران مكاني است براي تمركز فعاليت هاي مرتبط با حوادث و سوانح غير مترقبه كه بايد تمهيدات خاص معماري، تجهيزات امكانات مناسب و موارد نياز در آن فراهم گردد.

چکيده:

بحران،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد گيوه چي استاد راهنما:
دکتر مجتبي اردستاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.