پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۰ دفاع:
۲۱۲۹ شناسه:
محمدرضا شجاعي دانشجو:
جايگاه و كاربرد نظم عمومي و اخلاق حسنه در فقه اماميه عنوان فارسي:
The status and function of public order and good morals in Imami Jurisprudence عنوان انگليسي:

اخلاق حسنه و نظم عمومي از مفاهيم اساسي علم حقوق است كه داراي دو جنبۀ بنيادين و تحديدي هستند. جنبۀ بنيادين اين دو از زمانهاي گذشته، كم و بيش شاخته شده است، اما مباني‌ و مباحثي كه از اين دو در حقوق اسلام با آنچه كه در حقوق غرب مطرح است متفاوت است. در جنبۀ تحديدي نيز هر چند اين دو هدف واحدي را كه پاسداري از اخلاق و نظم عمومي است پيگيري مي‌كنند، اما به علت اختلاف در مصاديق و تعاريف در بسياري مواقع به دو نقطۀ مغاير از هم مي‌رسند. دو نكتۀ اخير از ديد حقوقدانان و فقهاي ما دور بوده است و با وجود اينكه در بسياري از متون فقهي و حقوقي از اين دو سخن گفته شده است، اما مباني و مفاهيم اين دو مورد غفلت واقع شده و حتي باعث شده است نتايج بررسي‌هايي كه در اين دو مورد شده است به علت عدم شناخت دقيق اين دو عملاً بي‌فايده باشد. بر اساس يافته‌هاي تتبع حاضر، نظم عمومي و اخلاق حسنه در حقوق اسلام تعريف مبهمي نداشته و پيشينه‌اي پربار‌تر از حقوق غرب دارد -هر چند مصاديق آن در مورد اخلاق حسنه بارزتر است- و هر دو از اركان قوام دين و جامعه هستند. اخلاق حسنه بر خلاف حقوق غرب در حقوق اسلام اخلاق جايگاه بالاتري داشته و اخلاق علم است اما نظم علم نيست و تشخيص نظم عمومي معمولاً نسبي است، هدف اخلاق تعالي انسان و هدف نظم عمومي سامان بخشيدن به امور است و نسب اربعه ميان اين دو در موارد مختلف متفاوت است. با اين حال هر دو مبتني بر قران، سنت و عقل هستند از سوي ديگر فقهاي اماميه وارد اين مباحث نشده‌اند و حقوقدانان نيز مقلد بوده‌اند، با اين وجود فقها در آثار خود در برخي مواقع صريحاً و در بسياري موارد به صورت ضمني به اين دو اشاره كرده‌اند.

چکيده:

نظم عمومي، اخلاق حسنه، فقه اماميه، حقوق غرب، قانونگذاري.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين داورزني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۹ عرفان اسلامي محمدرضاشجاعي، دكتر احمدباقري، دكتر حسين داورزني. نسبت سنجي حسن نيت در فقه اماميه و عرفان اسلامي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.