پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۱۲۴ شناسه:
محمد وليابيدگلي دانشجو:
تدوين چارچوب استراتژي هم‌رقابتي جهت كسب مزيت رقابتي در كسب و كارهاي فناور نوپا عنوان فارسي:
a framework of Coopetition strategy for gaining competitive advantage in the technological startup عنوان انگليسي:

كسب و كارهاي نوپا اهميت زيادي در ايجاد شغل و اقتصاد كشورها دارند، به‌ويژه كسب و كارهاي نوپاي فناورمحور نقش مهمي‌در اقتصادهاي ملي و بين‌المللي دارند. دليل اين امر، فعاليت در بخش فناوري‌هاي نوين و توانايي آن‌ها در نوآوري و تجاري‌سازي سريع است. اطمينان از بقاي بلند‌مدت سازمان چالشي در كسب و كار‌هاي فناور محور امروز است.

امروزه بقا در كسب و كارهاي بشدت رقابتي براي شركت‌هاي تازه تاسيس بسيار دشوار است. مسائل مالي، موفقيت معرفي و توسعه محصولات جديد، و جذب و حفظ مشتريان وفادار از جمله مهمترين مواردي است كه شركت‌هاي تازه تاسيس در هنگام ورود و فعاليت در بازارها با آن مواجه مي‌باشند. يكي از راه‌هاي رفع مشكلات شركت‌هاي نوپا، تعامل و همكاري آنها با يكديگر و يا ساير شركت‌هاي موفق است. هم‌رقابتي نوعي از تعامل است كه در آن شركت‌ها براي بهبود عملكرد در عين رقابت با يكديگر (در يك حوزه از كسب و كار) همكاري مي‌كنند. هدف از اين پژوهش تدوين چارچوب استراتژي هم‌رقابتي جهت كسب مزيت رقابتي در كسب و كارهاي فناور نوپا مي‌باشد.

اين تحقيق با استفاده از رويكرد كيفي و از طريق روش نظريه‌پردازي داده بنياد با بكارگيري مصاحبه‌هاي نيمه ساختار يافته براي جمع‌آوري داده‌ها، انجام شده‌است. با استفاده از روش نمونه‌گيري هدفمند و گلوله برفي خبرگان حوزه كسب و كارهاي فناورانه نوپا انتخاب شدند. در نهمين مصاحبه اشباع نظري صورت پذيرفت ولي محقق تا دوازدهمين نفر مصاحبه‌ها را ادامه داد .

با استفاده از روش نظريه‌پردازي داده بنياد مدل پارادايمي استراتژي هم‌رقابتي براي كسب و كارهاي فناور نوپا طراحي گرديد. در شرايط علي مدل مفاهيمي مانند شرايط بازار و عوامل بين شركت‌هاي رقيب و جنبه‌هاي(عوامل) شخصي شركت‌ها، در شرايط زمينه‌اي مفاهيمي مانند شكل توافق هم‌رقابتي و طراحي ساختاري هم‌رقابتي و ايجاد روال و مكانيزم‌هاي ارتباطي و در شرايط مداخله‌گر ويژگي‌هاي بازيگران و مشخصات محيطي قرار دارند. پديده محوري استراتژي هم‌رقابتي، شامل اهداف اصلي، شباهت‌هاي بازيگران، تنش‌ها و تعارض‌ها و تعادل همكاري و رقابت است. مكانيزم‌ها، ايجاد و حفظ توازن بين همكاري و رقابت(تركيب بهينه)، مديريت تغييرات و تحرك‌ها، مديريت تنش و تعارض و هماهنگي فعاليت‌ها است و پيامدهايي براي بازيگران (طرف‌هاي درگير در هم‌رقابتي) و صنعت ايجاد مي‌كند.

چکيده:

هم رقابتي-كسب و كار نوپا(شركت نوپا)-مزيت رقابتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
دکتر نادر سيداميري استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.