پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۲۲ شناسه:
مائده حاجي رمضان دانشجو:
تبيين ظرفيت هاي ژئواستراتژيك ايران در كرانه مكران عنوان فارسي:
Specifying Iran's geostrategic capacity at MAKRAN's boundery عنوان انگليسي:

جنوب شرق ايران و به‌ويژه سواحل مكران واجد مزيت‌هاي ژئوپليتيكي مهمي براي ايران است كه اين كشور را به‌عنوان وزنه‌اي در سيستم بين‌المللي و سيستم جهاني در قرن 21 مطرح مي‌نمايد. برخي از مزيت‌هاي اين منطقه داراي اثرات درون كشوري است و برخي به موقعيت ايران در ساختار نظام جهاني مربوط مي‌شود؛ پس اين منطقه در ارتباط با افزايش وزن ژئوپليتيكي ايران نقش مثبت و تعيين‌كننده دارد. موقعيت ژئوپليتيكي جنوب شرق ايران با هم‌جواري كشورهاي پاكستان و افغانستان و قرار گرفتن در مسير دسترسي به آب‌هاي آزاد جهان براي كشورهاي آسياي ميانه جايگاه ويژه‌اي را براي گسترش مبادلات منطقه‌اي و بين‌المللي ايران فراهم نموده است. ساحل درياي عمان دسترسي را به پهنه‌هاي اقيانوس هند باز مي‌كند كه مي‌تواند نتايج ژئواستراتژيك و اقتصادي در زمينه‌هاي حمل‌ونقل ، تجارت دريايي ، امنيت وانتقال انرژي ، شيلات و منابع دريايي داشته باشد . نقش ارتباطي ايران براي كشورهاي محصور در خشكي ، افغانستان و آسياي ميانه مي‌تواند در نقش ايران در مناسبات منطقه‌اي و نيز ايجاد تعادل‌هاي ژئوپليتيكي براي خروج از بحران‌ها و چالش‌هاي ژئوپليتيكي خود مؤثر باشد. به دليل نقش سواحل عمان در پروژه‌هاي انتقال انرژي ، كالا و خطوط ريلي، ايران مي‌تواند به ساماندهي نهاد‌هاي منطقه-اي و بين‌المللي بپردازد و از اين طريق هم منافع كشورهاي ديگر را با سواحل درياي عمان پيوند دهد و هم منزلت ژئوپليتيك خود را در جهان افزايش دهد و نيز با بسترسازي منطقه‌اي و جهاني فرصت‌هاي جديدي را براي تضمين امنيت ملي خود ايجاد نمايد. بنابراين اين نوشتار با هدف تبيين ظرفيت‌هاي بالقوه منطقه ساحلي مكران با رويكرد توسعه پايدار منطقه‌اي پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفي_‌تحليلي است. مبتني بر مفروضات ژئوپليتيكي، در عصر حاضر سواحل دريايي، به‌ويژه سواحل درياي آب‌هاي آزاد در تثبيت توسعه‌يافتگي كشورها نقش مهمي را ايفا مي كنند ؛ سواحل مكران ايران با بهره‌گيري از وزن ژئوپليتيكي درخور توجه قابليت اين را دارد كه به كشور ما منزلت ژئوپليتيكي خاص بدهد. همچنين مبتني بر واقعيت‌هاي فعلي حاكم بر منطقه جغرافيايي مكران و عقب‌ماندگي‌هاي مغاير با ويژگي‌هاي ژئوپليتيكي و سرزميني، از آن منطقه نيمه فعال و غيراستاندارد ساخته است ؛ لذا توجه پژوهشي و تحقيقي در اين منطقه از ضروريات حال حاضر مي باشد.

چکيده:

كرانه مكران ، ژئوپليتيك ايران ، ژئواستراتژي مكران ، ظرفيت‌هاي منطقه‌اي مكران ، توسعه پايدار سواحل مكران.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيومرث يزدان پناه درو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود واثق استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.