پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۲۱۱۸ شناسه:
مهدي ترابي دانشجو:
پرديس هنرهاي نمايشي تبريز با جستاري بر پديدارشناسي حسي تجربه مكان-فضا عنوان فارسي:
The Designing of Tabriz Performing Arts Center with a The research of Place-space sensory Experience phenomenology عنوان انگليسي:

تبريز به عنوان شهري كه خاستگاه تئاتر در كشور بوده و مردم آن انس و الفتي ديرين با نمايش داشته اند، متاسفانه هم اكنون فاقد سالن هاي نمايش استانداردي است كه پاسخگوي نياز شهروندان باشد. هدف از ارايه اين پايان نامه، طراحي مجموعه اي است براي اجراي هنرهاي نمايشي به نحوي كه ساختار مكان-فضا آن قابليت ترغيب مردم به حضور در فضا و استفاده از آن را داشته باشد و مكاني باشد براي پر كردن اوقات فراغت ايشان ، ديدار هاي اجتماعي و تعاملات فرهنگي و هنري و نيز برگزاري جشنواره هاي محلي و استاني. رسيدن به اين مهم، و تامين مكاني كه به نحوي مطلوب، شهروندان را به آمدن، ديدن و ماندن در فضا و مراجعه مجدد به آن ترغيب نموده و نقش خود را به عنوان مكاني پويا در محيط شهري و زندگي شهروندان پيدا كند، با غرقه گشتن طراح در بيان بصري و پيچيدگي هاي زباني و فروگزاري كاركرد بنا- كه گاه درك مكان را براي عموم مردم بدون توضيح طراح بسيار دشوار مي نمايد- اگر نگوييم ناممكن كه بسيار غريب به نظر مي آيد. لذا مواجهه پديدارشناسانه با مكان-فضا و تلاش جهت خلق فضاهايي كه به گونه اي تن بنياد و حسي درك شده و حس مكان را موجب شود، كوششي است جهت متبادر ساختن خصلت يگانه مكان. چنين خصلتي وجه بارز مثبتي است كه در ذهن ثبت شده و مخاطب را به مراجعه مجدد و در صورت تكرار به تعلق به مكان مي رساند و پايان نامه حاضر نيز، گامي است نخست در اين جهت.

چکيده:

هنرهاي نمايشي، پديدارشناسي، مكان، فضا، تجربه حسي، تجربه تن بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عيني فر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.