پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۱ دفاع:
۲۱۱۶ شناسه:
محيا خدابخش دچاني دانشجو:
بررسي حساسيت مصرف كنندگان ايراني نسبت به مقوله سبزشويي در حوزه مواد غذايي در استان تهران عنوان فارسي:
analysis of iranian consumer in greenwashing: food industry case study عنوان انگليسي:

مفهوم سبز شوئي به اين مقوله اشاره دارد كه يك سازمان در تمامي فرايندها و فعاليتهاي كاري خود از سازوكارهايي بهره مي جويد كه منطبق با الزامات زيست محيطي مي باشد.از يك سو اين بدان معنا نيست كه هر سازماني چنين ادعايي داشت حتما از سازوكارهاي سبز بهره مي برد،بلكه بيشتر جنبه تبليغاتي داشته و از اين حربه جهت فروش بيشتر محصولات به مشتريان استفاده مي نمايند).از سوي ديگر اين مفهوم بيشتر در حوزه توسعه پايدار مدنظر قرار مي گيرد كه نشاندهنده اين امر است كه يك سازمان به تمامي ابعاد زيست محيطي اعم از اجتماعي،اقتصادي و ... در بهره جويي از منابعي كه بايد استفاده نمايد توجه مي كند .مطمئنا آنچه كه در صنعت مواد غذايي حائز اهميت مي باشد سالم بودن و ارگانيك بودن محصولات است و مشتريان نسبت به اين مقوله حساس هستند ،حال اگر شركتها در تبليغات خود به سبز بودن محصولات،فرايندهاي كاري و ... خود خود را محيط زبست گرا معرفي نمايند ولي در عمل اين ادعا كاذب باشد ،مي توان عنوان نمود كه مصرف كننده نيز حساسيتها و واكنشهايي را بروز خواهد داد. .حال با توجه به مطالب مذكور هدف ما در اين تحقيق بررسي حساسيت مصرف كنندگان مواد غذايي در استان تهران نسبت به مقوله سبزشويي مي باشد.

چکيده:

سبزشويي،صنايع غذايي،حساسيت مصرف كننده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.