پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۱۱۴ شناسه:
مهرداد توكلي راد دانشجو:
تحليل شبكه اي روابط اجتماعي دست فروشان در شهر رشت عنوان فارسي:
Social network analysis vendors in Rasht city عنوان انگليسي:

اقتصاد غيررسمي پديده‌اي بسيار ساده ولي درعين‌حال پيچيده، همچنين در ظاهر بي‌اهميت اما قادر به ايجاد تاثير گذاري در نظم اقتصادي و سياسي هر كشوري است. (فعاليت‌هاي غيررسمي در جوامع مختلف داراي اشكال و كاركردهاي متنوعي هستند كه اين امر سبب شده كه از آن به‌عنوان يك پديده متناقض ياد كنند به‌طوري‌كه مي‌تواند براي كل يا بخشي از جامعه پيامدها و آثار مثبت يا منفي در برداشته باشد. جمالي منش و اسفندياري، 1389: 18).

در ميان انواع فعاليت‌هاي غيررسمي يكي از مهم‌ترين گونه‌هاي آن «دست‌فروشي» است. امروزه پديده دست‌فروشي با رشد فزاينده‌اي در تمامي كشورها به ميزان‌هاي مختلف قابل مشاهده است. كشور ايران نيز از شيوع اين پديده در امان نيست. دست‌فروشي در ايران به گذشته‌هاي دور بازمي‌گردد، اما رشد چشمگير اين پديده طي سال‌هاي اخير به‌عنوان يك پديده خاص مورد توجه قرارگرفته است. دست‌فروشي پديده عيان و فراگيري است كه در جامعه شهري ايران (و حتي بعضاً روستايي) در تمام ايام سال و در بخش‌هاي زيادي از سطح خيابان‌ها و گذرگاه‌ها، مشاهده مي‌شود كه تعداد آن‌ها در ايام خاص مانند زمان بازگشايي مدارس و ايام تعطيل به ويژه ايام نزديك به عيد نوروز و نيز اماكن شلوغ و پرتردد چند برابر مي‌شود.

دست‌فروشي داراي كاركرد و آثار متعددي در جامعه ايراني است. براي مثال در شرايطي كه اقتصاد كشور توانايي ايجاد شغل به ميزان تقاضاهاي موجود در آن را ندارد، پديده دست‌فروشي بسياري از افراد اين كشور را هرچند به‌صورت غير پايدار شاغل كرده اما از سوي ديگر در اين ميان برخي از مردم اين دست‌فروشان را مخل آسايش خود مي‌دانند و بعضي از مغازه‌داران آن‌ها را مانع كسب‌وكار تلقي مي‌كنند و همچنين برخي مديران شهري دست‌فروشي را اختلال كننده نظم شهري عنوان مي‌دارند. بر همين اساس كنكاش در مواردي همچون آسيب‌شناسي دست فروشي، مطالعه روابط حاصل شده و نيز بررسي نتايج و آثار پديده دست‌فروشي و نحوه مواجهه و برخورد با آن به موضوع مهمي تبديل شده است. اين پژوهش با مطالعه پديده دست‌فروشي و ارائه تيپولوژي از انواع دست فروشان با رويكرد كيفي به دنبال تحليل و بررسي روابط حاصل از دست فروشي است تا از اين طريق بخشي از آثار و نتايج اين پديده را در جامعه شهري ايران مورد وارسي قرار دهد

چکيده:

دستفروشي، سد معبر، فقر،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر سعيدي استاد راهنما:
دکتر هوشنگ نايبي استاد راهنماي دوم:
دکتر قاسم زائري استاد مشاور:
دکتر سيدحسن حسيني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

بررسي مسائل اجتماعي ايران

/

عوامل تاثير گذار بر وقوع فعاليت هاي دست فروشي مطالعه موردي شهر رشت

علي اصغر سعيدي، هوشنگ نايبي، مهرداد توكلي راد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.