پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۰۹ شناسه:
طاهره كردكردستاني دانشجو:
بررسي ارتباط بين آستانه تخفيف و ويژگي هاي فردي مشتريان عنوان فارسي:
study on relationship between discount threshold and customers' personal characteristic عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي ارتباط بين آستانه تخفيف و ويژگي‌هاي فردي مشتريان ميباشد. تخفيف براي مشتريان حداقل دو مفهوم به همراه دارد يكي منفعت مالي و ديگري ريسك بالقوه. بسياري از تحقيقات در زمينه تخفيف نشان دادند كه همبستگي مثبتي ميان تمايل به خريد و حداقل سطح تخفيف وجود دارد. سؤال بازاريابان اين است كه چه سطحي از تخفيف، براي طبقات محصولات، سطح آستانه تخفيف محسوب مي شود. بهترين روش براي تعيين سطح آستانه تخفيف، استفاده از سطوح متناوب تخفيف در بازار است كه يك روش نسبتاً واضح و كم هزينه براي بازاريابان است كه در اين روش، به صورت روزانه به آزمون سطوح تخفيف و قيمت گذاري با استفاده از نمونه هاي تصادفي و طرح هاي آزمايشي مي پردازند.

با توجه به اينكه ويژگي هاي مصرف كنندگان مي تواند بر آستانه تخفيف مشتريان تأثير گذار باشد، در داخل كشور، انجام تحقيقي كه به بررسي آستانه تخفيف و ويژگيهاي فردي مشتريان بپردازد، ضروري به نظر مي رسد. لذا در اين پژوهش تلاش مي شود تا رابطه ويژگيهاي فردي مشتريان شامل داشتن حق انتخاب، سن، جنسيت و سطح درآمد با آستانه تخفيف مورد بررسي قرار گيرد و با بررسي اين موضوع، راهكارهاي سازنده اي ارائه گردد.

چکيده:

آستانه تخفيف- ويژگي هاي فردي- كانال توزيع

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.