پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۰۸ شناسه:
مريم پورشكريان دانشجو:
بررسي ارزش ويژه برند از نگاه بيماران بيمارستان آتيه تهران عنوان فارسي:
Analyzing brand equity from the perspective of patients staying at Atieh Hospital in Tehran عنوان انگليسي:

از نگاه مديران و سهامداران و سياست گذاران بيمارستان اين دغدغه وجود دارد كه چگونه برند بيمارستان را تقويت كنند و چه عواملي باعث تقويت ارزش برند از نظر مشتريان مي گردد. به دليل ماهيت ناملموس خدمات درماني، بيماران براي مقايسه ي بيمارستان ها از برند آن ها استفاده مي كنند. بديهي است كه در چنين شرايطي، مزيت رقابتي يك بيمارستان اين است كه برندي با ارزش ويژه بالا داشته باشد تا بتواند از فرصت هايي كه دارد استفاده كند؛ فرصت هايي چون گسترش موفقيت آميز محصول يا برند، مقابله با فشارهاي رقابتي و ايجاد موانع براي رقبا ، همچنين تجربه ي برند ترغيب كننده و متناسبي را براي مشتريان خود خلق نمايد .ارزش ويژه برند، به وسيله تقويت ابعاد آن مي تواند ايجاد ،حفظ و حتي توسعه يابد..در اين تحقيق ما سعي بر اين داريم كه عوامل موثر بر ادراكات مشتريان نسبت به ارزش برند بيمارستان را در يكي از بيمارستانهاي شهر تهران (بيمارستان آتيه) مورد بررسي قرار دهيم و ابعاد ارزش ويژه برند از نظر مشتريان(بيماران) آن بيمارستان را شناسايي نمائيم.

چکيده:

ارزش ويژه برند-وفاداري به برند-آگاهي از برند-اعتماد به برند-رضايت مشتري-تعهد به رابطه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.