پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۰۵ شناسه:
تنديس طباطبائي حسان دانشجو:
بررسي تأثير ارزشهاي تجملي و تجربيات بر عوامل رفتاري و تمايل به تبليغات دهان به دهان و پرداخت بيشتر مشتريان عنوان فارسي:
The effect of luxury perceived value and past experience on consumer attitude and their intention to pay and recommend more عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثير ارزشهاي تجملي و تجربيات بر عوامل رفتاري و تمايل به تبليغات دهان به دهان و پرداخت بيشتر مشتريان است. در اين پژوهش به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه استفاده شده است.

پرسشنامه ها توسط مشتريان فروشگاه هاي پوشاك كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند تكميل گرديده ، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد . جهت تحليل ساختار دروني پرسشنامه و تعيين روايي همگرا، از نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي و ميانگين واريانس تبيين شده «AVE» استفاده مي شود. و براي اين منظور، «بارهاي عاملي استاندارد شده» و شاخص «AVE» به ترتيب مربوط به تمامي گويه ها و متغيرها محاسبه مي گردد. روايي زماني برقرار است كه، مقدار تمامي بارهاي براي اين منظور، بارهاي عاملي استاندارد شده مربوط به هر يك از متغيرهاي اندازه گيري و نيز مقدار شاخص«AVE» مربوط به هر يك از متغيرهاي اصلي، بزرگ تر از 5/0 باشد.

جهت سنجش پايايي نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده مي شود. همچنين در اين تحقيق جهت تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون مدلسازي معادلات ساختاري (SEM)استفاده مي شود. روش معادلات ساختاري، يك تحليل چند متغيري بسيار قوي از خانواده رگرسيون چند متغيره است، كه به محقق كمك مي كند،مجموعه اي از معادلات رگرسيون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.

چکيده:

ارزشهاي تجملي اجتماعي، ارزشهاي تجملي فرديٰ، تبليغات دهان به دهان،تمايل به پرداخت بيشتر،تجربيات ،عوامل رفتاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.