پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۲ دفاع:
۲۰۹۷ شناسه:
سيدمحمد واحدي دانشجو:
بررسي مدل كسب و كار به منظور توسعه نوآوري فناورانه با رويكرد تفكر استراتژيك عنوان فارسي:
Study of Business Model to Develop Technological Innovation with Strategic Thinking Approach عنوان انگليسي:

امروزه اغلب، بنگاه ها جهت خلق ثروت در عرصه كسب و كار فعاليت مي كنند و مدلهاي كسب و كار در مورد چگونگي اين كسب ثروت بحث مي كنند. از طرفي رقابت بيش از حد شايد مهمترين مانع بنگاه ها براي خلق ثروت است ،نوآوري هاي فناورانه با رقابت در بازار در ارتباط است زيرا در اثر اين نوآوري ها محصولات و خدمات به سرعت منسوخ شده و جاي خود را به محصولات و خدمات جديد مي دهند.حال اين تفكر استراتژيك است كه با جنبه هاي خلاقانه خود يكي از عوامل كليدي نوآوري و كارآفريني است.

از اين رو در اين پژوهش محقق نسبت به بررسي مدل كسب و كار به منظور توسعه نواوري فناورانه با رويكرد تفكر استراتژيك اقدام نموده است و قلمرو تحقيق87 بنگاه شركت كننده در چهاردهمين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نواوري مورد انتخاب و 71مدير عامل با توجه به جايگاه و تاثير گذاري بر نواوري و تفكر استراتژيك به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند كه با استفاده از تكنيك هاي آماري مانند آزمون كولموگروف-اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن داده ها و تحليل واريانس يك طرفه و رگرسيون چند متغيره مورد بررسي قرار گرفته اند .

با توجه به نتايج تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش مي توان تاثير و ارتباط رويكرد نواوري فناورانه بر مدل كسب وكار انتخابي شركت هاي توليدي و خدماتي را مشهود دانست ،از سوي ديگر تاثير و ارتباط تفكر استراتژيك بر مدل كسب و كار شركت هاي توليدي و خدماتي را نيز مشاهده نمود.اما با توجه به فرضيات ديگر مطرح شده ارتباط ميان رويكرد نواوري فناورانه و مزيت رقابتي و ارتباط ميان تفكر استراتژيك و حفظ و خلق ارزش مشتري با شرايط كنوني مورد سنجش شركت هاي مورد مطالعه رد مي شود، از سوي ديگر با توجه به اينكه تفكر استراتژيك يكي از ركن هاي اساسي درك نياز به تغيير فرآيندي و فناورانه مي باشد ،ميتوان به طور موثر و مستقيم بر مدل كسب و كار تاثير گذار باشد.

چکيده:

مدل كسب و كار - نوآوري فناورانه -تفكر استراتژيك -چهاردهمين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نواوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.