پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۵ دفاع:
۲۰۹۵ شناسه:
شيرين عبدالوند دانشجو:
بررسي تأثير قيمت گذاري تاريخ انقضاء بر تصوير ذهني برند عنوان فارسي:
Effect of expiration date pricing on brand image عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثير قيمت گذاري تاريخ انقضاء بر تصوير ذهني برند ميباشد كه در اين زمينه تعداد شش فروشگاه خرده فروشي در سه منطقه منتخب شهر تهران به عنوان قلمرو مكاني و خريداران دو محصول لبني و فرآورده هاي گوشتي از فروشگاه هاي شهر تهران به عنوان جامعه آماري انتخاب مي شوند و به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه و براي سنجش پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده مي شود. در اين تحقيق چهار متغير ريسك تاريخ انقضاء، وفاداري به برند، بي اعتمادي و آگاهي به عنوان چهار متغير تعديل‌گر انتخاب شده است تا تأثير هر يك از اين متغيرها بر رابطه قيمت‌گذاري تاريخ انقضاء بر تصوير ذهني از برند سنجيده شود.

در شرايط رقابتي فعلي قيمت‌گذاري تاريخ انقضاء به عنوان راهبردي براي كسب درآمد و جلوگيري از هدررفت و زيان كالاهاي فاسد شدني خرده‌فروشان مطرح شده است،قيمت‌گذاري تاريخ انقضاء زماني رخ مي‌دهد كه فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي، قيمت محصولات فاسدشدني و ناپايدار خود را با توجه به مدت زمان باقيمانده دوام آن‌ها در فروشگاه، كاهش مي‌دهند.

آگاهي از ميزان تأثير هر يك از چهار متغير ريسك تاريخ انقضاء، وفاداري به برند، بي‌اعتمادي و آگاهي به عنوان چهار متغير تعديل‌گر بر رابطه تأثير قيمت‌گذاري تاريخ انقضاء بر تصوير ذهني برند، فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي را در بهينه كردن برنامه‌هاي بازاريابي به ويژه در زمينه به‌كارگيري استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري ،كسب درآمد ويژه، مديريت نام و نشان تجاري، افزايش وفاداري، اثربخشي تبليغات و افزايش اعتماد و آگاهي مشتريان از فرايند قيمت‌گذاري حمايت مي‌كند.

چکيده:

قيمت گذاري ،قيمتگذاري تاريخ انقضا،تصوير ذهني برند، ريسك تاريخ انقضا،مواد غذايي خرده فروشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.