پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۸ دفاع:
۲۰۹۴ شناسه:
محيا امامي دانشجو:
مدلي جديد مبتني بر حداقلسازي هزينه جهت تعيين استراتژي تعمير و نگهداري خطوط توليدي عنوان فارسي:
A new model based on cost minimization for determining the maintenance strategy of production lines عنوان انگليسي:

در دو دههي اخير، محققان بسياري مبحث تعمير و نگهداري انتخابي را مورد مطالعه قرار دادهاند كه خود حاكي از اهميت بالاي اين موضوع ميباشد. با توجه به محدوديت منابع، چنانچه استراتژي مناسبي جهت تعمير و نگهداري يك سيستم اتخاذ نگردد، احتمالي خرابي و توقف آن سيستم طي عمليات بعدي افزايش يافته و در نتيجه ممكن است در انجام ماموريت با شكست مواجه شود.گاهي اوقات، ازكارافتادن وخرابي يك سيستم ميتواند منجربه بروزخسارتهاي فراواني گردد. بنابراين بسيار ضروري است كه از با استفاده از منابع محدود موجود، بهترين سياست تعمير و نگهداري براي سيستم تعيين گردد تا احتمال توقف طي ماموريت بعدي به حداقل رسيده و درنتيجه هزينههاي احتمالي ناشي از توقف سيستم به حداقل برسد.

چکيده:

reliability, paral system

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا توكلي مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.