پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳ دفاع:
۲۰۸۴ شناسه:
اكرم احمدي براتي دانشجو:
بررسي تاثير تمرينات حسي حركتي بر قابليت حس عمقي و حركتي دست دانش آموزان فلج مغزي اسپاستيك نيمه ي بدن عنوان فارسي:
The effect of sensorimotor training on the proprioceptive and moving capability of hand in students with cerebral palsy عنوان انگليسي:

با هدف بررسي تاثير تمرينات حسي -حركتي بر قابليت حس عمقي و حركتي دست دانش آموزان فلج مغزي اسپاستيك نيمه بدن، 30 دانش آموز همي پلژي دختر و پسر اسپاستيك 12-8 ساله با نظر پزشك متخصص از مراكز توانبخشي استان كرمانشاه بر طبق معيارهاي ورود و خروج به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به شكل تصادفي به دو گروه 15 نفره آزمون و كنترل تقسيم شدند. آزمودني ها در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي حسي و حركتي قرار گرفتند. جهت ارزيابي حسي از آزمون موقعيت مفصل و ارزيابي حركتي از آزمون جعبه و مكعب استفاده گرديد. آزمودني ها به مدت 8 هفته 3 جلسه اي به مدت 1 ساعت بر اساس پروتكل تمرين، شركت كردند. آزمون تي مستقل و ولش (عدم برابري واريانس ها) براي مقايسه برون گروهي و از آزمون تي وابسته براي مقايسه درون گروهي در سطح معني داري ( ۰/۰۵≥ p ) استفاده شد. پس از تجزيه وتحليل داده ها نتايج زير بدست آمد :

تمرينات همزمان حسي سطحي - عمقي و حركتي باعث بهبود قابليت حس عمقي ( ۰/۰۰۱= p) و حركتي (۰/۰۴۷= p) دست دانش آموزان فلج مغزي شد. اين تحقيق نشان داد بكارگيري تمرينات همزمان حسي-حركتي مي تواند منجر به بهبود كيفيت حركتي و افزايش آگاهي فرد از موقعيت مفصل دست در صورت ايجاد تجربيات حسي - حركتي شود. بنابراين در اين كودكان با رعايت نكات ايمني بايد فرصت هاي حسي و حركتي را براي كودكان فراهم كرد تا شايد بتوان برمحدوديت استفاده از دست مبتلا غلبه كرد

چکيده:

تمرينات حسي حركتي، قابليت حس عمقي، قابليت حركتي، فلج مغزي، همي پلژي اسپاستيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
دکتر شهناز شهربانيان استاد راهنماي دوم:
دکتر مصطفي صديقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.