پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۰۷۵ شناسه:
معصومه فردي دانشجو:
مقايسه ادراك مشتريان از فروشگاههاي تخفيفي با برند داخلي و جهاني (مطالعه موردي : فروشگاههاي افق كوروش و هايپراستار) عنوان فارسي:
comparison of customers'perceptions of discount stores in local and international brand (case study : stores ofogh kourosh and hyperstar عنوان انگليسي:

يكي از مواردي كه كمك شاياني به سازمان هاي خدماتي مي كند ايجاد طرح هاي تشويقي و دادن تخفيف در محصولات و خدمات متفاوت مي باشد تا بتوانند نظرات مشتريان را به سمت خود جلب كنند. به همين دليل براي فهم موقعيت رقابتي فروشگاه هاي تخفيف خارجي و داخلي و مقايسه ادراك مشتريان آنها اين پژوهش صورت گرفت. به عنوان مطالعه موردي فروشگاه‌هاي افق كوروش و هايپراستار انتخاب شدند. در اين بررسي ادارك مشتريان از 7 جنبه ي؛ تصور مصرف كنندگان باتوجه به ويژگي هاي فروشگاه، تصور مصرف كنندگان باتوجه به هزينه هاي خريد، انگيزه هاي خريد مصرف كنندگان، ارزش مصرف كننده، سطح هيجان خريداران، رضايت خريداران و تمايل به خريد مجدد خريداران بررسي شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه مرتبط با آن استفاده شد كه براي محاسبه پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده‌ شده است. كه مقدار بدست آمده در اين پژوهش، برابر 82/0محاسبه شده است. از آنجا كه تعداد مشترياني كه به فروشگاه هاي مورد مطالعه وارد مي شوند نامعلوم مي باشد، به همين خاطر از 384 پرسشنامه براي بررسي موضوع استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق نيز از شاخص‌هاي آمار استنباطي و آزمون t مستقل استفاده شد. اين بررسي ها توسط نرم افزار آماري SPSS انجام شد. پس از بررسي هاي انجام شده، تصور مصرف كنندگان باتوجه به ويژگي هاي فروشگاه، ارزش مصرف كننده و سطح هيجان خريداران در دو فروشگاه تفاوتي نداشت. تصور مصرف كنندگان باتوجه به هزينه هاي خريد، انگيزه هاي خريد مصرف كنندگان، رضايت خريداران و تمايل به خريد مجدد خريداران در دو فروشگاه داراي تفاوت معناداري بود و نشان از آن داشت كه فروشگاه هاي هايپر استار در اولويت خريد قرار دارند.

چکيده:

فروشگاه تخفيف ، ارزش ادراك شده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.