پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۰ دفاع:
۲۰۷۳ شناسه:
رضا يعقوبي دانشجو:
بررسي مفهوم قانون از آغاز سلطنت ناصري تا انقلاب مشروطه (۱۲۲۷-۱۲۸۵ش) عنوان فارسي:
Studying the prosses of development the concept of law from 1227-1285 عنوان انگليسي:

مفهوم قانون يكي از بنيادين ترين مفاهيم و مباني نظري حكومت قانون است كه نقش مهمي در شكل گيري نظريه دولت مشروطه داشته است. با توجه به اين واقعيت كه هيچ جامعه اي در هيچ مقطعي بدون قانون نبوده است و با لحاظ اين پيش فرض كه مفهوم قانون داراي سيري تكويني و دو صورت «جديد» و «قديم» مي باشد و اين كه مفهوم جديد قانون، در «گسست» و يا «تداوم» مفهوم قديم تكوين يافته است، اين تحقيق نشان مي دهد كه مفهوم جديد قانون با تحوّل در مضمون، در تداوم مفهوم قديم قانون، تكوين يافته است. در بين متفكرا اصلاح طلب موضوع اين تحقيق، مستشارالدوله نخستين انديشمندي است كه با درك مبناي متفاوت قانون در دو صورت «قديم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تاسيس مفهوم جديد قانون را درك و پاره اي مقدمات، جهت تحقق اين مهم را تدارك نمود. اين تحقيق معتقد است كه درك مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درك متقدمين بوده و رسالۀ «يك كلمه» وي، نخستين رساله در ضرورت حكومت قانون مي باشد. وي در اين رساله به مدد ايجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، اين مفهوم را كه ريشه در اراده حاكم و حكم شرع (به عنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قديم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون كه از نظر مستشارالدوله، ريشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول نمود. اين مقاله با روش توصيفي-تحليلي، درصدد پاسخ گويي به اين پرسش است كه مباني و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر مي رسد مستشارالدوله با تكيه بر مباني و مفاهيمي چون «ارادۀ عموم» و «رضايت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابري» و «ترقي»، به عنوان اهداف مهم حاكميت قانون، مبادرت به اين امر مهم ورزيد و از دل مفهوم قديم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعريف نمود.

چکيده:

قانون، مشروطيت، مستشارالدوله، ،حكومت قانون، عدالت، ارادۀ مردم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
دکتر ابراهيم موسي زاده استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدناصر سلطاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مطالعات حقوق عمومي/ دانشگاه تهران

/

مفهوم قانون در انديشه هاي مستشارالدوله

رضا يعقوبي و دكتر بيژن عباسي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.