پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۵ دفاع:
۲۰۷۱ شناسه:
مهدي سليمانيه دانشجو:
زندگينامه ها در جامعه شناسي: مطروحه‌ها و مغفوله‌هاي اجتماعي در زندگينامه‌هاي حوزويان عنوان فارسي:
Biographies in Sociology: Discussed and Neglected Points in Biographies of Shiite Ulama عنوان انگليسي:

آيا زندگينامه‌ها، معرّفي از وضعيت جامعه هستند؟ آيا جامعه‌شناس با تحليل زندگينامه‌ها، مي‌تواند به تحليل ابعادي از جامعه بپردازد؟ آيا تحول در زندگينامه‌ و شيوه‌ي زندگينامه‌نويسي‌، نشانه‌اي از تحول اجتماعي است؟ پاسخ جامعه‌شناسي، امروز به اين پرسش‌ها مثبت است. زندگي‌نامه‌ها كه نخست تنها در ساحت ادبيات به عنوان پديده‌اي آشنا تلقي مي‌شدند، چندين دهه است كه پا به عرصه‌ي جامعه‌شناسي گذاشته‌اند. زندگينامه‌ها امروز به مثابه يك داده‌ي جامعه‌شناختي مشروع تلقي مي‌شوند و روش‌هاي مبتني بر مطالعه‌ي زندگينامه‌ها، از روش‌هاي پذيرفته‌شده‌ي جامعه‌شناسي هستند. جامعه‌شناسي پذيرفته است كه با كشف الگوهاي پنهان در بطن زندگينامه‌ها، مي‌تواند به كشف برخي الگوهاي اجتماعي نائل آيد.

اما در ايران چطور؟ آيا مي‌توان گفت كه زندگينامه‌ها در جامعه‌ي ايران، معرفي از وضعيت اجتماعي هستند؟ آيا از تحليل وضعيت زندگينامه‌ها و زندگينامه‌نويسي‌ها مي‌توان تحليلي از وضعيت اجتماعي جامعه‌ي ايران پيدا كرد؟ مي‌دانيم كه در اروپاي غربي، سنت نگارش زندگينامه و خودزندگينامه، سنتي شناخته‌شده است؛ آيا در ايران نيز چنين سنتي وجود داشته است؟ وجود، عدم وجود يا شكل خاص وجود ِ زندگينامه‌نويسي در ايران، واجد چه معناي اجتماعي است؟

به صورت خاص، حوزويان نيز امروز در جامعه‌ي ايران، بيش از پيش به نگارش زندگينامه‌ روي آورده‌اند: اين گزاره را مي‌توان از افزايش چشمگير تعداد متون رسمي و كتاب‌هاي منتشر شده در مورد نخبگان و سرآمدان حوزوي برداشت كرد. اين افزايش نه تنها به صورت خودانگيخته و توسط خود حوزويان، كه به صورت سياستگذاري‌شده و با برنامه‌ريزي‌هاي حكومتي نيز به شكل گسترده‌اي صورت مي‌گيرد. همچنين افزايش محسوس زندگينامه‌نويسي‌هاي غيررسمي طلاب (به عنوان اقشار ِ غيرسرآمد و بدنه‌ي حوزوي) در فضاهاي غيررسمي نظير شبكه‌هاي اجتماعي، وبلاگ‌ها و سايت‌ها نيز در قالب‌هاي مختلفي نظير خاطرات روزانه، سفرنامه و قالب‌هايي ديگر بُعدي ديگر از اين تغيير است. حوزويان امروز بيشتر از دهه‌هاي گذشته و سده‌هاي قبل به گفتن از خود در قالب زندگينامه مي‌پردازند.

اين تغيير، تنها كمّي نيست: به وجود آمدن قالب‌هاي جديدي از زندگينامه در حوزويان كه پيش از اين چندان سابقه‌اي در سنت نداشته‌است، از ديگر ابعاد اين تغيير است. نگارش متوني به شكل خودزندگينامه (اتوبيوگرافي) از حوزويان در قالبهاي مختلف از ديگر مصاديق اين تغيير است.

چرا حوزويان امروز بيشتر از ديروز به روايت داستان زندگي‌شان مي‌پردازند؟ چه عوامل اجتماعي باعث شده است تا حوزويان به نوعي بازانديشي دست بزنند و يا نياز به روايت خويشتن براي جامعه را پاسخ بگويند؟

رويكرد كلي روشي اين پژوهش كيفي است. روش گردآوري و تحليل داده‌ها در اين پژوهش، با رويكرد «مطالعه‌ي اسنادي- كتابخانه‌اي»، تركيبي از روش‌هاي گراندد تئوري و «تحليل محتوا» (از دو نوع كمي و كيفي) خواهد بود.

اين پژوهش، نمونه‌اش را از ميان تمامي زندگينامه‌هاي حوزوي كه به نحوي به چاپ رسيده‌باشند انتخاب خواهد كرد؛ به اين ترتيب زندگينامه‌هاي اينترنتي، موجود در شبكه‌هاي اجتماعي يا وبلاگ‌ها و نظاير آن از دايره‌ي بررسي اين پژوهش بيرون خواهد بود.

همچنين تمركز اين پژوهش بر دو دسته زندگينامه خواهد بود: نخست زندگينامه‌هاي منتشر شده از طلاب عادي و حوزوياني كه الزاماً شناخته‌شده نبوده و الزاماً از طبقه‌ي سرآمدان حوزوي (مراجع، علما و فضلاء) قلمداد نمي‌شوند اما زندگينامه‌هاي آنان به صورتي منتشر شده باشد.

چکيده:

جامعه شناسي تشيع، زندگينامه، حوزويان، ابعاد اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سارا مزيناني شريعتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا جوادي يگانه استاد مشاور:
دکتر مهدي اعتمادي فرد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
گواهي پذيرش

فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطاتات

گواهي پذيرش/گواهي پذيرش

زندگينامه‌ها در جامعه‌شناسي: سنخ‌شناسي اجتماعي خودزندگينامه‌هاي حوزويان

مهدي سليمانيه، سارا شريعتي، محمدرضا جوادي يگانه، مهدي اعتمادي فرد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده
۱۳۹۶

چهارمين همايش ملي پژوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايران

چهارمين همايش/197-198

روايت زندگي حوزويان: سنت يا ندرت؟

سارا شريعتي، مهدي سليمانيه

مقاله در همايش
داخلي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.