پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۷ دفاع:
۲۰۷۰ شناسه:
ايمان ميرزازاده دانشجو:
تاثير كنوانسيون مبارزه با فساد(۲۰۰۳) بر امنيت انساني عنوان فارسي:
Effect of Anti-Corruption(2003) convention on human security عنوان انگليسي:

فساد به‌ عنوان يكي از بزرگترين چالشها در برابر پيشرفت و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين، تمام ابعاد امنيت انساني را تحت‌تأثير خود قرار مي‌دهد و موجب تشديد بحرانها و تهديدات امنيت انساني مي‌گردد. تعميق فساد موجب سلب اعتماد عمومي از دولت مي‌گردد و شكاف دولت - ملت را تشديد مي‌كند. در صورت عدم مهار و كنترل فساد، دولت حاكميت مؤثر خود را از دست خواهد داد و به دليل عدم امكان اجراي سياستهايش و عدم همراهي مردم، به دولتي ناتوان و شكننده تبديل خواهد شد. سازمان ملل متحد، با طرح كنوانسيون مبارزه با فساد در سال 2003، درصدد كنترل و تحديد اين پديده ويرانگر برآمد. كنوانسيون راهبردي پيشگيرانه مبتني بر ارتقاي امنيت انساني از طريق التزام دولت‌ها به رعايت و ارتقاء اصول بنيادين حقوق بشر را اتخاذ كرد. دولتها مكلف هستند تا اصول حكمراني مطلوب را كه در برگيرنده حاكميت قانون و شفافيت مي‌باشد را اعمال نمايند. نقش بازيگران غير دولتي نبايستي مورد غفلت واقع شود. بازيگران غيردولتي همچون جامعه مدني و سازمانهاي مردم نهاد مي توانند آگاهي مردم را در خصوص تاثيرات مخرب فساد ارتقا دهد. اما حصول به اين اهداف مشروط به اراده جدي دولت‌ها و درك شرايط و پذيرش الزامات مقرر در كنوانسيون مي‌باشد. در اين رساله براي سنجش تأثير مولفه‌هاي اصلي كنوانسيون مبارزه با فساد بر امنيت انساني، در دو مرحله از طريق پرسشنامه نظرات خبرگان حوزه‌هايي همچون حقوق، اقتصاد و جامعه‌شناسي گردآوري و تجزيه و تحليل شده است. تحقيقات حكايت از آن دارد كه دولت‌هاي موفق در مبارزه با فساد، ضمن پذيرش مفهوم نوين امنيت انساني و عبور از برداشت سنتي و سخت از امنيت و درك ابعاد مختلف امنيت انسان‌محور، ارتباط درهم تنيدهء سه‌گانة امنيت انساني، توسعه پايدار و حقوق بشر را عميقاً باور كرده‌اند.

چکيده:

امنيت انساني، توسعه انساني، حاكميت قانون، حقوق و آزاديهاي بنيادين، مبارزه با فساد، كنوانسيون مبارزه با فساد2003

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد مشاور:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه مطالعات حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

/

تاثير رعايت حقوق بشر در مبارزه با فساد

دكتر حسين نواده توپچي- ايمان ميرزازاده

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.