پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۳ دفاع:
۲۰۶۹ شناسه:
فاطمه شهسواري دانشجو:
مطالعه كمپلكس‌هاي حاصل از مشتقات ايندن بر روي پايه تركيبات نانو متخلخل و كاربرد آن در پليمريزاسيون α-الفين‌ها عنوان فارسي:
Study of complexes resulting from indene derivatives supported on nano-porous materials and their applications in α-olefins’ polymerization عنوان انگليسي:

مشتقات ايندن به طور گسترده در تهيه كاتاليزگرهاي متالوسني مورد استفاده قرار گرفته‌اند. درواقع اين تركيبات اسكلت ملكولي كاتاليزگرهاي متالوسني را تشكيل مي دهند. در منابع علمي روش هاي مختلفي براي تهيه اين تركيبات گزارش شده است.

ارائه روش هاي مناسب براي تهيه اين تركيبات كه كارايي مناسب داشته و از مواد اوليه ارزان قيمت استفاده كند بسيار مورد توجه است. در اين زمينه واكنش‌هاي فعال‌سازي پيوند C-H و كاربرد آنها در تهيه اين تركيبات زمينه‌اي جالب در شيمي به شمار مي‌آيد. در اين طرح با استفاده از مواد اوليه ارزان و در دسترس و استفاده از كاتاليزگرهاي فلزات واسطه مشتقات ايندن با بازده مناسب سنتز مي‌شود. ودر نهايت با كمپلكس متالوسن تهيه شده پلي مريزاسيون پروپيلن انجام و آناليزهاي لازم بر روي پليمر حاصل صورت مي گيرد.

چکيده:

متالوسن- ساپورت- نانو سيليكا- پلي پروپيلن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عباسي استاد راهنما:
دکتر سيدمهدي قافله باشي استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد دفتري استاد مشاور:
دکتر مجيد غضنفرپور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.