پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۰۶۸ شناسه:
سيدحسين قائمي اسكوئي دانشجو:
بحران نمايندگي در حقوق شركتهاي تجاري عنوان فارسي:
Agency Problem in Commercial Companies عنوان انگليسي:

بحران نمايندگي بطور كلي زماني پيش ميايد كه منافع يك طرف كه اصيل ميباشد در گرو اعمال طرف ديگري قرار گيرد كه اصطلاحا وكيل يا نماينده تلقي ميگردد . حال در صورت تعارض منافع ايندو احتمال منحرف شدن نماينده از مسير درست نمايندگي و عدم رعايت غبطه اصيل بيشتر ميشود . بدين منوال بحران نمايندگي در حقوق شركتهاي تجاري زماني پيش ميايد كه منافع اداره كنندگان شركت كه اصولا به عنوان نمايندگان صاحبان شركت و ساير ذينفع ها محسوب ميشوند با اهداف و منافع شركت همسو نباشد كه در اين صورت با عنايت به روحيه نفع طلبي ، نماينده بدنبال منافع خود ميرود و اداره شركت مختل ميشود . حال سوال اصلي اين است كه چگونه ميتوان با بحران نمايندگي مقابله نمود و براي مهار بحران نمايندگي در شركتهاي تجاري چه تدابيري بايد انديشيد.

در اين نوشته با بهره گيري از نظريه هاي دانشمندان حقوق و ا قتصاد در باره ماهيت شركت ،

دلايل ظهور آن ، روند تكاملي انواع شركتها در چند دهه اخير و تسلط شركتهاي بزرگ بر اقتصاد جهان بطور خلاصه مرور شده و به موضوع افزايش شركتهاي سرمايه اي از نوع سهامي عام و با عرضه عمومي و ويژگيهاي آن اشاره ميشود . آنگاه با توجه به پديده جدايي مديريت از مالكيت و نقش حساس مديران در كنترل شركتها به مفهوم و ماهيت بحران نمايندگي و ارتباط بين ماهيت شركت و بحران نمايندگي پرداخته ميشود .

مشكلات و چالشهاي ناشي از بحران نمايندگي در حقوق شركتها و ابزارهاي قانوني و مديريتي براي مقابله با اين بيماري و مسائل مبتلابه ناشي از آن در داخل و خارج مورد توجه قرار گرفته و ماهيت شركتهاي فعلي موجود در كشورمان و بحران نمايندگي در آنها نيز با توجه به شرائط اقتصادي جاري تحليل ميگردد.

چکيده:

شركت تجاري ، كارفرما ي شركت ، بحران نمايندگي ، نقش مديران ، استقلال شخصيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن باديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود باقري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.