پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۲ دفاع:
۲۰۶۴ شناسه:
علي عباس نژاد دانشجو:
بررسي تطبيقي جايگاه قراردادهاي حمل و نقل جاده اي در صنعت نفت و گاز ايران و حقوق تجارت بين الملل عنوان فارسي:
A comparative study of the transport contracts in Iran's oil and gas industry and international trade law عنوان انگليسي:

جمهوري اسلامي ايران ازجمله كشورهايي است كه به لحاظ قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب از مزاياي ترانزيتي خوبي بهره مند بوده و با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و كارآمد مي تواند از اين مزاياي در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و ارتقاي موقعيت استراتژيك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده كند. در جنوب ايران خليج فارس قرار دارد كه كشورهاي عمدۀ توليدكننده نفت جهان را درخود جاي داده است. اين منطقه به عنوان گلوگاه انرژي جهان محسوب مي شود. در شمال ايران نيز درياي خزر قرار دارد كه بهترين پل ارتباطي ميان كشورهاي ايران، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان است و مي تواند نقش مهمي در تجارت ميان اين كشورها ايفا كند

چکيده:

قرارداد، حمل و نقل جاده اي، نفت، گاز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.