پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۰۶۳ شناسه:
مهدي نجاريان دانشجو:
طراحي مدل ارتباطي ابعاد شخصيت برندهاي پوشاك ورزشي با ارزش ويژه برند عنوان فارسي:
عنوان انگليسي:

در اين تحقيق، محقق به دنبال بررسي ابعاد و مؤلفه هاي شخصيت نام تجاري و تعيين ارتباط آن با ارزش ويژه نام تجاري در مورد شركتهاي توليدكننده پوشاك ورزشي است تا بدين طريق، گامي هرچند كوچك در جهت ارتقاي شخصيت نام تجاري و در نتيجه، افزايش ارزش ويژه نام تجاري بردارد و مديران اين شركتها را در مديريت اثربخش و كاراي نام تجاري خويش ياري رساند. روش تحقيق حاضر از نوع آميخته بوده كه ابتدا به روش كيفي مولفه‌ها و ابعاد تحقيق شناسايي شده و سپس با روش كمي ارزيابي و تحليل خواهند شد. ماهيت تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي محسوب مي‌شود. تحقيق حاضر از نظر چگونگي بدست آوردن داده ها، تحقيق توصيفي پيمايشي محسوب مي گردد زيرا هدف عمده آن توصيف خصوصيات يا كاركردهاي بازار است و ابزار عمده آن براي گردآوري داده هاي مورد نياز، پرسشنامه بوده است.جامعه آماري تحقيق در بخش كيفي، اساتيد، صاحب‌نظران و متخصصان آگاه به موضوع هستند كه نمونه‌گيري از آنها تا رسيدن به اشباع نظري ادامه خواهد يافت. و در بخش كمي اين پژوهش نيز، مشتريان شركتهايي هستند كه مشغول فروش پوشاك ورزشي در ايران مي باشند.حجم نمونه‌ي آماري اين تحقيق با فرض خطاي 05/0 و براي جامعه نامشخص، طبق جدول كرجسي و مورگان، برابر با 384 نفر است، اما به منظور افزايش اطمينان نمونه موردنظر و همچنين براي اينكه نمونه نمايندگي بيشتري از جامعه‌ي آماري باشد تعداد 400 پرسشنامه در بين پاسخگويان، توزيع خواهد شد.

چکيده:

شخصيت برند، ارزش ويژه برند، پوشاك ورزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنما:
دکتر محمد خبيري استاد راهنماي دوم:
دکتر افسر جعفري حجين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش هاي حامي گري، مديريت و بازاريابي ورزشي

/

تبيين ويژگي‌هاي شخصيتي و ارزش ويژۀ برند پوشاك ورزشي

مهدي نجاريان1، ابراهيم علي‌دوست قهفرخي*2، محمد خبيري3، افسر جعفري4

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.