پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۱۲ دفاع:
۲۰۶۲ شناسه:
فريبا سنجري مقدم دانشجو:
بررسي تحليلي وضعيت حقوق عمومي در مدينه فاضله افلاطون و فارابي عنوان فارسي:
A comparative study of the state of public law in the utopia of Plato and Farabi عنوان انگليسي:

چكيده

بهشت در واقع دادگرانه‌ترين جهاني است كه تخيل انسان آفريده است. آرزوي عدالت، انسان را به بهشت رسانده است و هيچ بهشتي درظرف تاريخ نمي‌گنجد.از آنجا كه تاريخ، خانۀ انسان است، گويا بهشت براي هميشه گم شده است. ولي به رغم اين حقيقت، آرزوي بهشت كهن‌ترين خواستِ انسان است. شايد استعاره‌اي قوي‌تر از بهشت گمشده اين ميل ديرينه را به روشني آشكار نكند. فلسفه سياسي چه در اولين تلاش‌ها و چه در مدرن‌ترين كوشش‌ها اين خواستِ بارور نشده را صورت‌بندي كرده است. از دوران افلاطون تا زمان فارابي بازجستِ بهشت گمشده در دل زندگي زميني و واقعيت همواره ناكاملِ تاريخ، ادامه داشته است. هر دو به دنبالِ مدينۀ فاضله بوده‌اند. هر دو به يك چيز مي‌انديشيدند: عدالت... اما آيا مي‌توان تاريخ و تخيل را با هم آشتي داد و از آن حقوقي را استنتاج كرد كه انسان در پناه آن بتواند از آسيب‌هاي خود، طبيعت و تاريخ در امان باشد؟ تا آنجا كه مي‌دانيم زمين عبوسانه، به وسوسۀ بهشت و برپايي آن در خاك خود بي‌اعتنا بوده است. فرضيه اصلي اين جستار بر اين پارادوكس استوار است كه هر دو‌انديشمند در راه رسيدن به جامعه‌اي برابر كه در آن انسان‌هايي برابر با حقوقي كه برابرانه توزيع شده، زيست مي‌كنند، نابرابري را بازتوليد كرده‌اند. هر دو در جامعه‌هاي مطلوبشان، عادلانه‌ترين ساختارهاي ممكن را جا داده‌اند اما از آنجا كه هر دو در اينجا و اكنونِ گريزناپذير تاريخ گرفتار بوده‌اند در كمال ناباوري به نابرابري رسيده‌اند. اين جستار مي‌كوشد به پاسخِ پرسشِ عدالت از نگاه هر دو‌انديشه‌ورز چيست؟ دست يابد و اينكه آيا مي‌توان انتزاعي‌ترين صورت عدالت را در برهوت تاريخ كاشت؟ پرسش از سرشتِ عدالت و پاسخي كه داده مي‌شود، در سپهر فلسفي هر دو متفاوت است. در پاسخ به پرسش عدالت چيست؟ افلاطون افسانۀ سرشت‌‌هاي زرين، آهنين و برنجين را پيش مي-كشد و فارابي با تكيه بر دانش پزشكي خود رهبر مدينه فاضله را تجسد عقل فعال مي‌نامد و ارزش مدينه خود را به تابعي از هستي ضروري او وابسته مي‌سازد. روش به كار رفته در اين پژوهش تحليلي-توصيفي است. تعبير امروزي عدالت در عام‌ترين شكل آن همان حقوق عمومي است. اين واژه گستره تعريف ناپذيري را در برمي گيرد. علم حقوق به مفهوم حقوق عمومي عمر كمتري از يك سده دارد. به ناچار بايد در بين سطور و پايه‌هاي فكري اين دو دانشمند به دريافت و بسط علم حقوق با تمركز به حقوق عمومي پرداخت.

چکيده:

افلاطون، حقوق عمومي، فارابي، عدالت، مدينه فاضله

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدجواد جاويد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بيژن عباسي استاد مشاور:
دکتر خيرالله پروين استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه حقوق پزشكي

/

افلاطون در مطب فارابي :جستجوي ريشه هاي حقوق پزشكي در دو جامعه آرماني

دكترمحمد جواد جاويد، فريبا سنجري مقدم

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده
۲۰۱۸

Malaysian e commerce journal(ME)

1(2)/ 9 - 8

Plato Thoughts A comparative study the justice in Farabi and

فريبا سنجري مقدم

مقاله در مجله ISC
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.