پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۵ دفاع:
۲۰۶۱ شناسه:
ثناء همداني دانشجو:
بررسي وضعيت مديريت انرژي در اماكن ورزشي سرپوشيده ي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران براساس مقررات ملي ساختمان عنوان فارسي:
Check the status of energy management in indoor sport Places in public universities in Tehran according to National Building Regulations. عنوان انگليسي:

ورزش و تربيت بدني در كشور با داشتن سابقه طولاني هنوز هم با مديريت سنتي و اصول غير علمي دنبال ميشود.در سالهاي گذشته تغيير و تحولات زيادي در اين زمينه ايجاد شده است ولي تا رسيدن به معيارها و استانداردهاي بين المللي و جهاني ، فاصله زيادي وجود دارد. درحال حاضر آنچه بيش از پيش ضروري مي نمايد ، در وحله اول به كارگيري كارشناسان و متخصصان مقيد به استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي جديد در زمينه مديريت اماكن و فضاهاي ورزشي است. و در مرحله دوم مطالعه دقيق در زمينه طراحي و ساخت اماكن و مجموعه ها و سالن هاي ورزشي است. مصرف انرژي يكي از چالشهاي پيش روي جوامع است ، زيرا هم ذخاير برخي منابع تامين انرژي مانند ميدانهاي نفت و گاز روبه اتمام بوده و هم تلفات انرژي علاوه بر افزايش هزينه در برخي موارد با مشكلات جانبي مانند آلودگي محيط زيست و به خصوص تشديد اثرات گلخانه اي همراه است . بنابراين اماكن ورزشي سرپوشيده نيز در حوزه مصرف انرژي ازين قاعده مستثني نمي باشند. بنابراين مسئله اصلي پژوهش حاضر اين است كه آيا مديريت انرژي ، بر اساس قوانين و مقررات ملي ساختمان (مبحث 19) دراماكن ورزشي سرپوشيده دانشگاههاي دولتي شهر تهران رعايت شده ميشود يا خير.

جهت جمع آوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته كه بر اساس مبحث 19 مقررات ملي ساختمان (صرفه جويي در مصرف انرژي) تنظيم شده است، استفاده خواهد شد. روش تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري داده ها توصيفي پيمايشي است . كه روايي آن به تاييد 7نفر از اساتيد صاحبنظر مديريت اماكن ورزشي رسيد و پايايي آن از روش آزمون مجدد سنجيده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل سالن هاي اصلي ورزشي سرپوشيده ي ، دانشگاههاي دولتي شهر تهران مي باشد. كه تعداد آنها 15 عدد است . روش نمونه گيري از نوع كل شمار است، بنابراين نمونه با جامعه برابر ميباشد. جهت تجزيه و تحليل داده هاي آماري از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

چکيده:

مديريت انرژي ، اماكن ورزشي سرپوشيده ، مقررات ملي ساختمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.