پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۲۰۵۹ شناسه:
محمود عباسي دانشجو:
طراحي و تبيين مدل تصميم گيري استراتژيك تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاهها عنوان فارسي:
Designing and explaining the strategic decision making model for financing research projects of universities عنوان انگليسي:

وابستگي تحقيقات دانشگاهي به بودجه دولت دردانشگاههاي دولتي موجب شده است محدوديت ها ومشكلات اقتصادي دولت در سالهاي اخير بر وضعيت تحقيقات دانشگاهي نيز اثر نامطلوب بگذارد. از اين رو مديران دانشگاههاي دولتي مي بايست درخصوص به كارگيري روشهاي مختلف تامين مالي تحقيقات علي الخصوص استفاده ازمنابع مالي بخش خصوصي و صنعت رويكرد استراتژيك اتخاذ نمايند. پژوهش حاضر باهدف طراحي وتبيين مدل تصميم گيري استراتژيك تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي در راستاي تقويت وثمردهي پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه تهران انجام پذيرفته است. روش تحقيق ازنوع كيفي وداده هاي كيفي از طريق انجام مصاحبه نيمه ساختار يافته باخبرگان و مطالعه مقالات و متون جمع آوري شده است. به منظور استخراج سنجه هاو سازه هاي اصلي مدل، داده ها با استفاده ازروش تحليل تم مورد تجزيه وتحليل قرارگرفتند. 34 نفرخبرگان مصاحبه ها با استفاده ازروش گلوله برفي انتخاب شدند. براساس نتايج تحقيق، 10سازه اصلي كه از 33سنجه تشكيل شده اند اجزاء مدل راتشكيل مي دهند.اجزاء مدل تصميم گيري استراتژيك تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه تهران عبارتنداز: ارتباطات داخلي و خارجي دانشگاه، زنجيره ايده تامحصول، الزامات وتمهيدات قبل از اجراي استراتژي ها، بررسي و انتخاب استراتژي ها، استراتژي اصلاح ساختار، استراتژي مالي، استراتژي مشاركتي، استراتژي بهينه سازي نتايج تحقيقات، استراتژي منابع انساني و ارزيابي.

كليدواژه ها: تصميم گيري استراتژيك، دانشگاه كارآفرين، تجاري سازي دانش.

چکيده:

تصميم گيري استراتژيك، دانشگاه كارآفرين، تجاري سازي دانش.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمت اله قلي پورسوته استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد مرادي استاد مشاور:
دکتر مهدي گودرزي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.