پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۹ دفاع:
۲۰۵۶ شناسه:
محمدحسن نوري همداني دانشجو:
شناسايي سطح استراتژي همكاري با رقيب و بررسي مقدار تاثير آن در فعاليت هاي نوآورانه شركتها عنوان فارسي:
Identify the coopetition strategy level in companies and determine of value of the coopetition effects on their innovative activities عنوان انگليسي:

امروزه نوآوري و رقابت دو ركن اصلي هر صنعت براي بقا و پيشرفت مي باشد. در سال هاي اخير با توجه به شرايط ناپايدار بازارها و نياز روز افزون بنگاه هاي اقتصادي به پاسخگويي به مشتريان، نياز به نوآوري و رقابت در حوزه هاي گوناگون افزايش يافته است. انتظار بر آن است تا كه هر چه نوآوري در صنعت بيشتر باشد و صنعت در رده هاي بالاتري از فناوري قرار گيرد، رقابت در آن حوزه ميان بنگاه ها بيشتر باشد. در چنين شرايطي، با توجه به هزينه و ريسك بالاي نوآوري براي بنگاه هاي اقتصادي، بنگاه هاي اقتصادي را ناچار به انتخاب روش ها و استراتژي هاي جديد كرده است. يكي از اين استراتژي ها كه نياز به آن رو به افزايش مي باشد، استراتژي همكاري با رقيب است.

هدف: در اين پژوهش به بررسي تأثير و ارتباط اين استراتژي با فعاليت هاي نوآورانه ي صنايع با فناوري ها در سه حوزه سطح بالا، متوسط و پايين پرداخته شده است.

متدولوژي: داده هاي اين پژوهش از داده هاي پرسشنامه طرح ملي پيمايش نوآوري در سطح 3000 بنگاه اقتصادي كشور استخراج و با استفاده از آزمون هاي كاي - دو، اسپيرمن و آزمون كروسكال واليس مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفتند. اين پژوهش به دليل در برگرفتن تمام بنگاه هاي اقتصادي، داراي جامعه كل ميباشد و نمونه گيري در آن مورد نياز نبود.

يافته ها: سؤالات مورد ارزيابي در اين پژوهش از دو بخش اهميت همكاري و تأثير همكاري با رقيبان داخلي و خارجي بنگاه اقتصادي در جهت نوآوري در فرآيند و محصول تقسيم شده اند. با توجه به نتايج بدست آمده، ضرورت بر رقابتي تر كردن فعاليت بنگاه هاي اقتصادي صنايع گوناگون و تدوين قوانين جهت حفظ و محافظت از دانش هاي بدست آمده توسط شركت ها . بنگاه هاي اقتصادي احساس مي گردد.

نوآوري پژوهش: براي بررسي اين استراتژي در كشور تاكنون پژوهشي انجام نگرديده است، در نتيجه، اين پژوهش اولين پژوهش در زمينه استراتژي همكاري با رقيب و نوآوري مي باشد.

چکيده:

همكاري رقابت نوآوري استراتژي همكاري با رقيب - فناوري اطلاعات و ارتباطات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي محمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.