پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۰۵۵ شناسه:
كسري حسيني دانشجو:
بررسي تجربي ميزان افزايش عمر خستگي ورق هاي ترك دار آلومينيومي با وصله هاي مختلف چند لايه كامپوزيتي در نسبت تنش هاي مختلف عنوان فارسي:
Experimental investigation of fatigue life increase in cracked Al plates using Laminated composite patches in different stress ratios عنوان انگليسي:

امروزه استفاده از وصله هاي كامپوزيتي براي ترميم قطعات تركدار رو به گسترش است. اين وصله ها باعث كاهش ميزان تنش در اطراف ترك شده و موجب كاهش و يا توقف رشد ترك و افزايش عمر قطعه مي شود. در اين پايان نامه به بررسي تجربي عمر خستگي در ورقهاي تركدار آلومينيومي تقويت شده توسط وصله كامپوزيتي در نسبت تنش هاي مختلف پرداخته شده است. در اﺑﺘﺪا چند ورق آلومينيومي با ترك هاي مشابه ساخته شده و سپس وصله هاي مشابه ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ توسط چسب آرالديت 2015 به صفحه چسبانده شده است. ترميم به صورت چسبي انجام شده تا از معايب اتصال مكانيكي مانند تمركز تنش، مقاومت كم خستگي، امكان ايجاد خرابي در قطعه اصلي جلوگيري شود. ﺑﺎرﮔﺬاري با نيروي يكسان در سه حالت بدون وصله، يك طرف وصله و دو طرف وصله در نسبت تنش هاي مختلف بين بازه (0-1) انجام شده است. مشاهده شده است كه با افزايش نسبت تنش، درصد افزايش عمر نمونه دو طرف وصله نسبت به نمونه بدون وصله به صورت قابل ملاحضه اي افزايش مي يابد به طوري كه اين افزايش در نسبت تنش 0 R= تقريبا برابر %2000 و در نسبت تنش 0.5 R= تقريبا برابر %4800 مي باشد. در نسبت تنش هاي بين 0 تا 1 بيشترين درصد افزايش عمر مربوط به نمونه دو طرف وصله در حاليكه كمترين افزايش عمر مربوط به نمونه بدون وصله است.

چکيده:

تجربي، افزايش عمر، خستگي ،ورق هاي ترك دار آلومينيومي ، وصله چند لايه كامپوزيتي نسبت تنش هاي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني استاد راهنما:
دکتر سيدمهدي گنجياني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.