پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۹ دفاع:
۲۰۵۱ شناسه:
مينا خيرخواه دانشجو:
اندازه گيري كارايي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي شركت ها عنوان فارسي:
measuring the efficiency of banks accepted in tehran's stock market through the companies'financial data عنوان انگليسي:

انسان از دير باز در انديشه استفاده مفيد ، كارا و اثر بخش از توانايي ها ، امكانات و منابع در دسترس خود بوده است . در عصر كنوني اين امر بيشتر از هر زمان ديگري مورد توجه جدي قرار گرفته است . محدوديت منابع در دسترس ، افزايش جمعيت و رشد نيازها و خواسته هاي بشري باعث شده است دست اندركاران عرصه اقتصاد ، سياست و مديريت جامعه و سازمان ها افزايش بهره وري و كارايي را در اولويت قرار دهند . در پي پيشرفت هاي اخير در علم اقتصاد و مديريت مفاهيم كارايي و بهره وري گسترش و تكامل يافته و اندازه گيري آنها بر اساس تئوري هاي علم اقتصاد امكان پذير و عملي شده است .كارايي به اجراي درست كارها در سازمان مربوط مي شود يعني تصميماتي كه با هدف كاهش هزينه ها ، افزايش مقدار توليد و بهبود كيفيت محصول اتخاذ مي شود .

بهره وري يكي از متداول ترين شاخص هاي سنجش قدرت يك كشور يا صنعت براي دستيابي به مزيت هاي رقابتي نسبي مي باشد. رشد بهره وري در يك صنعت سبب كاهش سطوح قيمتها ميگردد و كاهش سطوح قيمتها از جمله هزينه عوامل توليد، منجر به كاهش هزينه هاي متوسط توليد و افزايش سودآوري محصولات نهايي ميشود. پيامد چنين تحولي، تاثير چشمگير بر افزايش تقاضا و توان رقابت محصولات در بازار خواهد داشت. لذا سرمايه گذاريهاي جديد صنعتي افزايش مييابد و متعاقباً استفاده از ابداعات و فن آوري جديد گسترش يافته كه اين عامل موثري در ارتقا بهره وري است. همين واقعيت سبب شده كه امروزه كشورهاي جهان در برنامه هاي توسعه خود به منظور دستيابي به رشد بلند مدت و پايدار، به ارتقا بهره وري و كارايي توجه خاص داشته باشند.

در ايران با توجه به موقعيت خاص صنعت بانكداري، به رغم منابع اختصاص يافته، ميان رشد منابع قابل دسترس و منابع مورد نياز اين بخش شكاف قابل ملاحظه اي وجود دارد . اين مسئله ضرورت ايجاد منابع اضافي احتمالي و استفاده موثرتر از منابع موجود از طريق به كارگيري الگوهاي تخصيص منابع و افزايش كارايي را مشخص مي سازد .

چکيده:

كارايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.