پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۳ دفاع:
۲۰۵۰ شناسه:
مريم قلمكاري دانشجو:
شناسايي و تحليل قابليت هاي موثر در كسب مزيت رقابتي كانال هاي توزيع مواد غذايي: مورد مطالعه شركت توزيع وپخش مانا عنوان فارسي:
Analaysing competetive advantages of distribution channels :MANA Distribution Co. عنوان انگليسي:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﻼن ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ، از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﺪد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر محسوب ميشود. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر، ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ، درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

چکيده:

قابليتهاي موثر سازماني ،مزيت رقابتي ، كانالهاي توزيع

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.