پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۷ دفاع:
۲۰۴۹ شناسه:
مريم بيك محمدي دانشجو:
ارزيابي يادگيري محور مهارت خواندن در بافت انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران: مطالعه ي تركيبي عنوان فارسي:
Learning-oriented Assessment of Reading (LOAR) in an Iranian EFL Context: A Mixed Methods Study عنوان انگليسي:

در مطالعه حاضر عملكردها و ديدگاه هاي ارزشيابي يادگيري-محور مهارت خوانش از منظر اساتيد رشتة آموزش زبان انگليسي در دانشگاه هاي ايران مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعة تركيبي متوالي-تبييني، رهيافت هاي كمي از طريق پيمايش 180 استاد كه به صورت طبقه اي هدفمند انتخاب شده بودند حاصل شد. سپس، جهت تبيين دادهاي كمي، نويسنده با 15 استاد كه به صورت نمونه گيري حداكثر اختلاف انتخاب شده بودند، مصاحبه هايي انجام داد. نتايج كمي وكيفي نشان داد كه اساتيد در ارزشيابي مهارت خوانش از هر دو دستة كلي ارزشيابي- ارزشيابي سنتي و جايگزين- استفاده مي كردند؛ اگرچه، به استفاده از تكنيك هاي ارزشيابي سنتي نگاه ويژه تري داشتند. همچنين، با وجود اينكه تقريباً نيمي از اساتيد از مشاركت دانشجويان از طريق فعاليت خود ارزيابي و ارزيابي همكلاسي بهره مي برند، اما روش هاي استفاده از اين تكنيك ها همسو با معيارهاي ارزشيابي يادگيري-محور نبود. افزون بر اين، اكثر پاسخ دهندگان به فراگيران بازخوردهايي در راستاي معيارهاي ارزشيابي يادگيري-محور مي دادند. بنابراين، براساس نتايج حاصله مي توان اذعان داشت كه عملكردهاي ارزشيابي اساتيد رشتة آموزش زبان انگليسي تقريباً، تاحدي، همسو با اصول ارزشيابي يادگيري-محور بود. همچنين، اگرچه ديدگاه هاي ارزشيابي پاسخ دهندگان همسو با اصول ارزشيابي يادگيري-محور بود، اما اين اساتيد در ارزشيابي هاي خود بيشتر از تكنيك هاي ارزشيابي سنتي بهره مي جستند. اين امر نشان دهنده اختلاف ميان عملكردها و ديدگاه هاي ارزشيابي اساتيد در مورد ارزشيابي يادگيري-محور مهارت خوانش مي باشد.

چکيده:

L2 assessment; Classroom-based assessment; Learning-oriented assessment; Assessing reading; Mixed methods research; EFL instructors

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد علوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شيوا كيوان پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

پژوهش هاي زبان شناختي دانشگاه تهران

/

ارزشيابي يادگيري-محور در مهارت خوانش: مطالعه اي تركيبي از عملكردها و ديدگاه هاي اساتيد رشتة آموزش زبان انگليسي ايران

دكتر سيد محمد علوي، دكتر شيوا كيوان پناه، مريم بيك محمدي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.